Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych w Kościele katolickim wydany przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca2018r.,podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego,

w związku z art. 18 Statutu KEP,

po uzyskaniu

specjalnego zezwolenia

Stolicy Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017 r.

Chrześcijaństwo wniosło do kultury europejskiej przekonanie o nienaruszalnej godności

osoby   ludzkiej.   Zakorzenion

e   ono   jest   w   fakcie   s

tworzenia  człowieka  na  „obraz

i

podobieństwo”

Boga

. Godność jest przymiotem ludzkiej natury rozumnej i wolnej. Uznanie

godności człowieka wymaga odpowiedniej ochrony danych osobowych.

Biorąc pod uwagę zasady ochrony osób fizycznych w

związku z przetwarzaniem ich

danych osobowych stosowane dotychczas w Kościele

k

atolickim w Polsce, a zwłaszcza mając

na uwadze:

-

kan.  220  Kodeksu  Prawa  Kanonicznego

oraz kan. 23 Kodeksu Kanonów Kościołów

Wschodnich

,

gwarantujące

prawo do dobrego imienia i

prawo do ochrony intymności,

-

kan.  482

-

491  i  kan.  535  Kodeksu  Prawa  Kanonicznego  oraz  kan.  252

-

261  i  kan.

296

Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich, zobowiązujące każdą parafię do prowadzenia

ksiąg parafialnych, zgodnie z przepisami Konferencji Biskupów i

biskupa

diecezjalnego oraz

zobowiązujące

proboszcza do ich właściwego sporządzania i przechowywania oraz dotyczące

obowiązku posiadania archiwum przez kurie diecezjalne i parafie, i zasad ich prowadzenia,

-

kan.  1067  i  1069  Kodeksu  Prawa  Kanonicznego  ora

z  kan.  784  i  786  Kodeksu

Kanonów Kościołów Wschodnich, dotyczące kanonicznego

przygotowania do małżeństwa,

a

w  szczególności  przekazywania  informacji  o  okolicznościach  mających  znaczenie  dla

możliwości jego zawarcia,

-

Motu proprio

La cura vigilantissima

z

dnia 21 marca 2005

r.

(AAS 97(2005), s. 353

-

376),

-

Przepisy  Konferencji  Episkopatu  Polski  o  prowadzeniu  ksiąg  parafialnych:

ochrzczonych,  bierzmowanych,  małżeństw  i  zmarłych,  oraz  księgi  stanu  dusz  z

dnia

26

października 1947 r.,

-

Instrukcję opracowaną

przez  Generalnego  Inspektora  Ochrony  Danych  Osobowych

oraz Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski z

dnia

23 września 2009 r. „Ochrona danych

osobowych w działalności Kościoła katolickiego w Polsce”,

-

Dekret Ogólny Konferencji Episkopatu Polski w sprawi

e wystąpień z Kościoła oraz

powrotu do wspólnoty Kościoła z dnia

7 października 2015 r.,

-

oraz inne regulacje prawa partykularnego,

przypominając powszechnie uznaną zasadę autonomii p

aństwa i Kościoła

,

mając  na  względzie

konieczność  pogodzenia  ochrony

danych

osobowych

z

korzystaniem z podstawowego prawa do wolności religi

jnej

, zagwarantowanego również

w

prawie pozytywnym, także w jego wymiarze instytucjonalnym,

działając  w

celu  uszczegółowienia  przepisów  Kodeksu  Prawa  Kanonicznego

i

uaktualnienia prze

pisów prawa partykularnego,

postanawia się, co następuje:

8

lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby

fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

3.  Przed  uchyleniem

ograniczenia przetwarzania administrator informuje o tym osobę,

której dane dotyczą, która żądała ograniczenia na mocy ust. 1.

Art. 16

-

Obowiązek powiadomienia

Administrator  informuje  każdego  odbiorcę,  kt

óremu  ujawniono  dane  osobowe,

o

sprostowaniu  lub

usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, chyba że

okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Administrator

informuje osobę, której dane dotyczą, o tych odbiorcach, jeżeli osoba, której dane dotyczą,

tego z

ażąda.

Rozdział IV

Administrator i podmiot przetwarzający

Art. 1

7

Obowiązki administratora

1.  Administrator  powinien  wdrożyć  odpowiednie  środ

ki  techniczne  i  organizacyjne

w

celu ochrony danych, uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwa

rzania  oraz

ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Administrator jest zobowiązany do

przestrzegania  przepisów  kanonicznych  dotyczących  starannego  przechowywania,

dozwolonego użytku i właściwego zarządzania danymi osobowymi.

2.  Jeżeli  jest  to

proporcjonalne   w   stosunku   do   czy

nności  przetwarzania,  środki,

o

których mowa w ust. 1, obejmują wdrożenie przez administratora odpowiednich polityk

ochrony danych.

3.  Zarówno  na  etapie  projektowania,  jak  też  w  trakcie  procesów  przetwarzania

administrator  p

owinien zastosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, służące

ochronie danych a także pozwalające, aby domyślnie przetwarzane były wyłącznie te dane

osobowe, które są niezbędne dla osiągnięcia celu przetwarzania.

Art. 1

8

Współadministratorzy

1.  Jeżeli  co  najmniej  dwóch  administratorów  wspólnie  ustala  cele  i  sposoby

przetwarzania,    oni  współadministratorami.  W  drodze  u

zgodnień  współadministratorzy

w

przejrzysty   sposób   określają   odpowied

nie   zakresy   swoich   obowiązków

i

odpowiedzialności

.

2.

Uzgodnienia,  o  których  mowa  w  ust.  1,  należycie  odzwierciedlają  odpowiednie

zakresy  obowiązków  współadministratorów  oraz  relacje  pomiędzy  nimi  a  podmiotami,

których  dane  dotyczą.  Zasadnicza  treść  uzgodnień  jest  udostępniana  podmiotom,  których

dane dotyczą.

3. Niezależnie od uzgodnień, o których mowa w ust. 1, osoba, której dane dotyczą,

może wykonywać przysługujące jej prawa wobec każdego z

współadministratorów.

Art.

19

Powierzenie przetwarzania i obowiązki podmiotu przetwarzającego

1. Jeżeli przetwarzanie ma być dokonywane w imieniu administratora przez podmiot

przetwarzający,  podmiot  ten  powinien  zapewniać  wystarczające  gwarancje  wdrożenia

odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi

niniejs

zego dekretu i gwarantowało ochronę praw osób, których dane dotyczą.

2. Przetwarzanie danych przez podmiot przetwarzający powinno opierać się na umowie

lub  innym  zobowiązaniu  prawnym  ustalającym  zakres  odpowiedzialności  i  procedury,

gwarantującym, że podmi

ot przetwarzający:

9

1

) będzie przetwarzał dane wyłącznie w zakresie i celu określonym w umowie;

2

) zapewni, by osoby upoważnione do przetwarzania danych zobowiązały się do

zachowania tajemnicy;

3

) podejmie środki wymagane w celu zabezpieczenia danych;

4

) bę

dzie pomagał administratorowi wypełniać obowiązki w zakresie informowania

osób,  których  dane

Nowy Ceremoniarz

Dzisiaj jest

środa,
06 grudnia 2023

(340. dzień roku)

KALENDARZ LITURGICZNY

Sonda

Twoja ulubiona Msza Święta

9.00

11.00

12.15

17.00

20.15


Licznik

Liczba wyświetleń:
2638879

Wyszukiwanie