GODZINA ŁASKI. PRAWDA CZY FAŁSZ?

http://www.fronda.pl/a/ks-prof-andrzej-kobylinski-godzina-laski-prawda-czy-falsz,62210.html

            Różnego rodzaju prywatne objawienia, proroctwa i przepowiednie są stare jak świat. Także obecnie żyje na naszej planecie bardzo wielu proroków, prorokiń czy tzw. widzących, którzy twierdzą, że są wysłannikami Boga czy Matki Najświętszej. Reprezentują oni przeróżne religie, kultury, wierzenia i światopoglądy. Niestety, znakomita większość tych przekazów religijnych to czysta iluzja bądź zwykły fałsz. Co pewien czas wielu ludzi – rzekomo w imię Boga, bóstw czy innych sił nadprzyrodzonych – zapowiada koniec świata, straszy ludzkość nadejściem przerażających kataklizmów, zapowiada łatwe ścieżki osiągnięcia zbawienia i szczęścia wiecznego.

 

Internet i religia

Prawdziwej rewolucji w rozprzestrzenianiu tego rodzaju orędzi dokonał ostatnio internet. Dlatego w globalnej przestrzeni internetowej krąży dzisiaj mnóstwo irracjonalnych treści religijnych, które nie są poddawane rzetelnej analizie filozoficznej. Problem wątpliwych bądź zdecydowanie fałszywych orędzi religijnych dotyczy także ogólnoświatowej wspólnoty katolickiej.

Jednym z nowych zjawisk na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci, które wymaga pogłębionej oceny ze strony filozofii religii, antropologii czy etyki, jest tzw. Godzina Łaski. Na czym polega ta forma modlitewna? W jaki sposób pojawiła się ona w Polsce? Kto w Kościele katolickim powinien oceniać różnego rodzaju objawienia prywatne? Co mówi o naszej polskiej religijności i kondycji intelektualnej katolicyzmu nad Wisłą duża popularność nabożeństwa Godziny Łaski?

 

Pierina Gilli

            Godzina Łaski nawiązuje do jednego z orędzi z 1947 roku, przekazanego rzekomo przez Matkę Bożą pielęgniarce Pierinie Gilli w miejscowości Fontanelle di Montichiari na północy Włoch. Pierina Gilli żyła w latach 1911-1991. Była głęboko przekonana, że na przestrzeni ok. 20 lat ukazywała się jej Matka Najświętsza. Pierina Gilli twierdziła, że 8 grudnia 1947 roku, w Święto Niepokalanego Poczęcia, Matka Boża przekazała jej swoją wolę dotyczącą Godziny Łaski dla całego świata czyli wyjątkowej formy modlitwy o bardzo określonej porze – tylko 8 grudnia każdego roku między godz.12.00 a13.00.

 

Otwarte niebo

            W Polsce w wielu kościołach, publikacjach i mediach katolickich promuje się od kilkudziesięciu lat Godzinę Łaski jako jedną szczególną godzinę w roku, gdy „niebo pochyla się tak nisko nad ziemią, że Bóg jest na wyciągnięcie ręki”. Zdaniem zwolenników tej formy modlitewnej, 8 grudnia każdego roku między godz.12.00 a13.00 „niebo staje nad nami otworem” i każda prośba będzie wysłuchana. Z tej racji w wielu świątyniach w naszym kraju są organizowane specjalne nabożeństwa, na których gromadzą się rzesze ludzi.

W trakcie Godziny Łaski wielu katolików z otwartym sercem przedstawia Panu Bogu i Matce Najświętszej swoje troski i kłopoty. Niektóre osoby czekają często z najtrudniejszymi problemami, z najbardziej bolesnymi formami cierpienia – chorobą nowotworową, rozpadającym się małżeństwem, alkoholizmem czy narkomanią własnych dzieci – właśnie na Godzinę Łaski, aby mieć większą pewność, że Bóg wysłucha ich modlitw zanoszonych 8 grudnia każdego roku między godz.12.00 a13.00. Ludziom praktykującym tę formę modlitewną towarzyszy niewątpliwie szczerość intencji, zaufanie płynące z wiary oraz prawdziwa miłość do Boga i Matki Najświętszej.

 

Objawienia prywatne

            W maju 2012 roku Stolica Apostolska opublikowała ważny tekst dotyczący kryteriów oceny różnego rodzaju zjawisk podobnych do historii Pieriny Gilli z miejscowości Fontanelle di Montichiari. Chodzi o niezwykle istotny dokument Kongregacji Nauki Wiary. Przed trzema laty ta ważna dykasteria Kurii Rzymskiej podała do publicznej wiadomości, wypracowane w imieniu Ojca Świętego, „Normy postępowania przy rozeznawaniu domniemanych objawień”. Ich łaciński tekst, zatwierdzony jeszcze przez Papieża Pawła VI, wydał 25 lutego 1978 roku, jej ówczesny prefekt, kard. Franjo Szeper. W 1978 roku zostały one rozesłane jedynie do wiadomości biskupów katolickich na całym świecie. W maju 2012 roku normy dotyczące oceny objawień prywatnych opublikowano ostatecznie na oficjalnym portalu internetowym Stolicy Apostolskiej w sześciu językach (łacina, angielski, francuski, hiszpański, niemiecki i włoski).

            Normy Kongregacji Nauki Wiary o rozeznawaniu domniemanych objawień prywatnych podają najważniejsze kryteria oceny takich zjawisk. Dotyczą one m.in. równowagi psychicznej i postawy moralnej doznających ich osób, zgodności głoszonych twierdzeń z Magisterium Kościoła, zdrowych owoców duchowych domniemanych objawień, ewentualności nastawienia na zysk itp. W normach podkreśla się też obowiązek kompetentnych władz kościelnych, by badać takie zjawiska, gdy tylko się pojawią. Należy to przede wszystkim do miejscowego ordynariusza, ale on sam czy kwalifikowana grupa wiernych mogą też prosić o pomoc i interwencję Kongregację Nauki Wiary.

 

Diecezja Brescia

Miejscowość Fontanelle di Montichiari należy do diecezji Brescia. Jedyną kompetentną osobą do oceny prywatnych objawień Pieriny Gilli jest biskup tej diecezji. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat czterech kolejnych biskupów Brescii wypowiedziało się oficjalnie w tej sprawie. Najnowszy dokument pochodzi z 15 lipca 2013 roku. Wydał go bp Luciano Monari – biskup diecezji Brescia. Dokument nosi następującą nazwę:  „Dyrektorium dotyczące kultu maryjnego w miejscowości Fontanelle di Montichiari” (Direttorio circa il Culto Mariano in località Fontanelle di Montichiari). Odpowiednie dekrety, potwierdzające nominacje personalne z lipca 2013 roku osób odpowiedzialnych za kult maryjny w tej miejscowości, zostały wydane przez Biskupa Brescii 1 stycznia 2014 roku oraz 1 stycznia 2015 roku.

 

Fałszywość rzekomych objawień

            W dokumencie z 2013 roku bp Luciano Monari zakazał promowania w sanktuarium maryjnym w Fontanelle di Montichiari rzekomych objawień Pieriny Gilli. Obecnie nie wolno w tej świątyni nawiązywać w żaden sposób do jakichkolwiek objawień, orędzi i innych zjawisk o charakterze rzekomo nadprzyrodzonym. W konsekwencji z sanktuarium usunięto zdjęcia Pieriny Gilli, foldery i książki promujące jej rzekome objawienia. Biskup Brescii wydał swój dokument na polecenie Kongregacji Nauki Wiary z 13 listopada 2012 roku. Wcześniej w tej sprawie interweniowała także Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

Należy podkreślić, że decyzja bp. Luciano Monariego jest całkowicie zgodna z ocenami prezentowanymi przez trzech jego poprzedników, którzy w latach 1968, 1975, 1984, 1997 i 2001 wydali odpowiednie dokumenty negujące charakter nadprzyrodzony rzekomych objawień maryjnych Pieriny Gilli. Oznacza to, że nigdy wcześniej żadna kompetentna władza kościelna nie potwierdziła prawdziwości rzekomych objawień Matki Najświętszej w miejscowości Fontanelle di Montichiari.

Dlaczego więc od wielu lat promuje się te objawienia jako autentyczne? Dlaczego w tak wielu świątyniach katolickich przekazuje się treści niezgodne z dokumentami czterech kolejnych biskupów Brescii? Jaką wiedzę religijną na temat objawień prywatnych mają Polacy pielgrzymujący do sanktuarium w miejscowości Fontanelle di Montichiari? Co dalej z Godziną Łaski?

 

Modlitwa a nie cuda

Obecnie sanktuarium w miejscowości Fontanelle di Montichiari jest tylko i wyłącznie miejscem kultu maryjnego zgodnego z Magisterium Kościoła, Pismem Świętym i Tradycją. Biskup Brescii podkreśla wyraźnie w swoim dokumencie z 2013 roku, że kult maryjny sprawowany w tym sanktuarium nie powinien w żaden sposób sugerować wiernym, że ocena Kościoła odnośnie do rzekomych objawień Pieriny Gilli uległa zmianie w sensie jakiegokolwiek uznania ich autentyczności i prawdziwości.

 

Pomagać przez prawdę

            Wielki niemiecki filozof Romano Guardini (1885-1968) kierował się w swoim życiu niezwykle mądrą zasadą, że trzeba zawsze „pomagać przez prawdę” (Helfen durch die Wahrheit). Wydaje się, że dzisiaj maksyma niemieckiego myśliciela staje się niezwykle aktualna w odniesieniu do wielu nowych form życia religijnego, które mają często charakter irracjonalny, zabobonny i magiczny. Dzięki filozofii religii, antropologii i etyce możemy oczyszczać religię z tego, co fałszywe i pozbawione fundamentu w rzeczy. Już pod koniec XVIII wieku hiszpański malarz Francisco Goya ostrzegał niezwykle wymownym tytułem jednej ze swoich rycin: „Gdy rozum śpi, budzą się demony”.

 

 ***

Ks. dr hab. Andrzej Kobyliński – filozof i teolog, absolwent Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. Obecnie pracuje w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autor i redaktor wielu książek i artykułów. Ostatnie publikacje: O możliwości zbudowania etyki nihilistycznej. Propozycja Gianniego Vattima (2014); O normatywności w etyce – współautorzy: P. Duchliński, R. Moń, E. Podrez (2015)a str

 GODZINA ŁASKI. PRAWDA CZY FAŁSZ?

http://www.fronda.pl/a/ks-prof-andrzej-kobylinski-godzina-laski-prawda-czy-falsz,62210.html

            Różnego rodzaju prywatne objawienia, proroctwa i przepowiednie są stare jak świat. Także obecnie żyje na naszej planecie bardzo wielu proroków, prorokiń czy tzw. widzących, którzy twierdzą, że są wysłannikami Boga czy Matki Najświętszej. Reprezentują oni przeróżne religie, kultury, wierzenia i światopoglądy. Niestety, znakomita większość tych przekazów religijnych to czysta iluzja bądź zwykły fałsz. Co pewien czas wielu ludzi – rzekomo w imię Boga, bóstw czy innych sił nadprzyrodzonych – zapowiada koniec świata, straszy ludzkość nadejściem przerażających kataklizmów, zapowiada łatwe ścieżki osiągnięcia zbawienia i szczęścia wiecznego.

 

Internet i religia

Prawdziwej rewolucji w rozprzestrzenianiu tego rodzaju orędzi dokonał ostatnio internet. Dlatego w globalnej przestrzeni internetowej krąży dzisiaj mnóstwo irracjonalnych treści religijnych, które nie są poddawane rzetelnej analizie filozoficznej. Problem wątpliwych bądź zdecydowanie fałszywych orędzi religijnych dotyczy także ogólnoświatowej wspólnoty katolickiej.

Jednym z nowych zjawisk na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci, które wymaga pogłębionej oceny ze strony filozofii religii, antropologii czy etyki, jest tzw. Godzina Łaski. Na czym polega ta forma modlitewna? W jaki sposób pojawiła się ona w Polsce? Kto w Kościele katolickim powinien oceniać różnego rodzaju objawienia prywatne? Co mówi o naszej polskiej religijności i kondycji intelektualnej katolicyzmu nad Wisłą duża popularność nabożeństwa Godziny Łaski?

 

Pierina Gilli

            Godzina Łaski nawiązuje do jednego z orędzi z 1947 roku, przekazanego rzekomo przez Matkę Bożą pielęgniarce Pierinie Gilli w miejscowości Fontanelle di Montichiari na północy Włoch. Pierina Gilli żyła w latach 1911-1991. Była głęboko przekonana, że na przestrzeni ok. 20 lat ukazywała się jej Matka Najświętsza. Pierina Gilli twierdziła, że 8 grudnia 1947 roku, w Święto Niepokalanego Poczęcia, Matka Boża przekazała jej swoją wolę dotyczącą Godziny Łaski dla całego świata czyli wyjątkowej formy modlitwy o bardzo określonej porze – tylko 8 grudnia każdego roku między godz.12.00 a13.00.

 

Otwarte niebo

            W Polsce w wielu kościołach, publikacjach i mediach katolickich promuje się od kilkudziesięciu lat Godzinę Łaski jako jedną szczególną godzinę w roku, gdy „niebo pochyla się tak nisko nad ziemią, że Bóg jest na wyciągnięcie ręki”. Zdaniem zwolenników tej formy modlitewnej, 8 grudnia każdego roku między godz.12.00 a13.00 „niebo staje nad nami otworem” i każda prośba będzie wysłuchana. Z tej racji w wielu świątyniach w naszym kraju są organizowane specjalne nabożeństwa, na których gromadzą się rzesze ludzi.

W trakcie Godziny Łaski wielu katolików z otwartym sercem przedstawia Panu Bogu i Matce Najświętszej swoje troski i kłopoty. Niektóre osoby czekają często z najtrudniejszymi problemami, z najbardziej bolesnymi formami cierpienia – chorobą nowotworową, rozpadającym się małżeństwem, alkoholizmem czy narkomanią własnych dzieci – właśnie na Godzinę Łaski, aby mieć większą pewność, że Bóg wysłucha ich modlitw zanoszonych 8 grudnia każdego roku między godz.12.00 a13.00. Ludziom praktykującym tę formę modlitewną towarzyszy niewątpliwie szczerość intencji, zaufanie płynące z wiary oraz prawdziwa miłość do Boga i Matki Najświętszej.

 

Objawienia prywatne

            W maju 2012 roku Stolica Apostolska opublikowała ważny tekst dotyczący kryteriów oceny różnego rodzaju zjawisk podobnych do historii Pieriny Gilli z miejscowości Fontanelle di Montichiari. Chodzi o niezwykle istotny dokument Kongregacji Nauki Wiary. Przed trzema laty ta ważna dykasteria Kurii Rzymskiej podała do publicznej wiadomości, wypracowane w imieniu Ojca Świętego, „Normy postępowania przy rozeznawaniu domniemanych objawień”. Ich łaciński tekst, zatwierdzony jeszcze przez Papieża Pawła VI, wydał 25 lutego 1978 roku, jej ówczesny prefekt, kard. Franjo Szeper. W 1978 roku zostały one rozesłane jedynie do wiadomości biskupów katolickich na całym świecie. W maju 2012 roku normy dotyczące oceny objawień prywatnych opublikowano ostatecznie na oficjalnym portalu internetowym Stolicy Apostolskiej w sześciu językach (łacina, angielski, francuski, hiszpański, niemiecki i włoski).

            Normy Kongregacji Nauki Wiary o rozeznawaniu domniemanych objawień prywatnych podają najważniejsze kryteria oceny takich zjawisk. Dotyczą one m.in. równowagi psychicznej i postawy moralnej doznających ich osób, zgodności głoszonych twierdzeń z Magisterium Kościoła, zdrowych owoców duchowych domniemanych objawień, ewentualności nastawienia na zysk itp. W normach podkreśla się też obowiązek kompetentnych władz kościelnych, by badać takie zjawiska, gdy tylko się pojawią. Należy to przede wszystkim do miejscowego ordynariusza, ale on sam czy kwalifikowana grupa wiernych mogą też prosić o pomoc i interwencję Kongregację Nauki Wiary.

 

Diecezja Brescia

Miejscowość Fontanelle di Montichiari należy do diecezji Brescia. Jedyną kompetentną osobą do oceny prywatnych objawień Pieriny Gilli jest biskup tej diecezji. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat czterech kolejnych biskupów Brescii wypowiedziało się oficjalnie w tej sprawie. Najnowszy dokument pochodzi z 15 lipca 2013 roku. Wydał go bp Luciano Monari – biskup diecezji Brescia. Dokument nosi następującą nazwę:  „Dyrektorium dotyczące kultu maryjnego w miejscowości Fontanelle di Montichiari” (Direttorio circa il Culto Mariano in località Fontanelle di Montichiari). Odpowiednie dekrety, potwierdzające nominacje personalne z lipca 2013 roku osób odpowiedzialnych za kult maryjny w tej miejscowości, zostały wydane przez Biskupa Brescii 1 stycznia 2014 roku oraz 1 stycznia 2015 roku.

 

Fałszywość rzekomych objawień

            W dokumencie z 2013 roku bp Luciano Monari zakazał promowania w sanktuarium maryjnym w Fontanelle di Montichiari rzekomych objawień Pieriny Gilli. Obecnie nie wolno w tej świątyni nawiązywać w żaden sposób do jakichkolwiek objawień, orędzi i innych zjawisk o charakterze rzekomo nadprzyrodzonym. W konsekwencji z sanktuarium usunięto zdjęcia Pieriny Gilli, foldery i książki promujące jej rzekome objawienia. Biskup Brescii wydał swój dokument na polecenie Kongregacji Nauki Wiary z 13 listopada 2012 roku. Wcześniej w tej sprawie interweniowała także Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

Należy podkreślić, że decyzja bp. Luciano Monariego jest całkowicie zgodna z ocenami prezentowanymi przez trzech jego poprzedników, którzy w latach 1968, 1975, 1984, 1997 i 2001 wydali odpowiednie dokumenty negujące charakter nadprzyrodzony rzekomych objawień maryjnych Pieriny Gilli. Oznacza to, że nigdy wcześniej żadna kompetentna władza kościelna nie potwierdziła prawdziwości rzekomych objawień Matki Najświętszej w miejscowości Fontanelle di Montichiari.

Dlaczego więc od wielu lat promuje się te objawienia jako autentyczne? Dlaczego w tak wielu świątyniach katolickich przekazuje się treści niezgodne z dokumentami czterech kolejnych biskupów Brescii? Jaką wiedzę religijną na temat objawień prywatnych mają Polacy pielgrzymujący do sanktuarium w miejscowości Fontanelle di Montichiari? Co dalej z Godziną Łaski?

 

Modlitwa a nie cuda

Obecnie sanktuarium w miejscowości Fontanelle di Montichiari jest tylko i wyłącznie miejscem kultu maryjnego zgodnego z Magisterium Kościoła, Pismem Świętym i Tradycją. Biskup Brescii podkreśla wyraźnie w swoim dokumencie z 2013 roku, że kult maryjny sprawowany w tym sanktuarium nie powinien w żaden sposób sugerować wiernym, że ocena Kościoła odnośnie do rzekomych objawień Pieriny Gilli uległa zmianie w sensie jakiegokolwiek uznania ich autentyczności i prawdziwości.

 

Pomagać przez prawdę

            Wielki niemiecki filozof Romano Guardini (1885-1968) kierował się w swoim życiu niezwykle mądrą zasadą, że trzeba zawsze „pomagać przez prawdę” (Helfen durch die Wahrheit). Wydaje się, że dzisiaj maksyma niemieckiego myśliciela staje się niezwykle aktualna w odniesieniu do wielu nowych form życia religijnego, które mają często charakter irracjonalny, zabobonny i magiczny. Dzięki filozofii religii, antropologii i etyce możemy oczyszczać religię z tego, co fałszywe i pozbawione fundamentu w rzeczy. Już pod koniec XVIII wieku hiszpański malarz Francisco Goya ostrzegał niezwykle wymownym tytułem jednej ze swoich rycin: „Gdy rozum śpi, budzą się demony”.

 

 ***

Ks. dr hab. Andrzej Kobyliński – filozof i teolog, absolwent Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. Obecnie pracuje w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autor i redaktor wielu książek i artykułów. Ostatnie publikacje: O możliwości zbudowania etyki nihilistycznej. Propozycja Gianniego Vattima (2014); O normatywności w etyce – współautorzy: P. Duchliński, R. Moń, E. Podrez (2015)a str

 Ważne wyjaśnienia dotyczące kultu marianów 

w Fontanelle di Montichiariw Fontanelle di Montichiari

Od pewnego czasu otrzymujemy wiadomości od wielbicieli Rosa Mystica w różnych częściach świata dotyczące działań dyscyplinarnych ich biskupów w sprawie nabożeństwa do Maryi, Rosa Mystica, a także listów Jej zwolenników zaniepokojonych tym, jak takie interwencje są rozpowszechniane w innych diecezjach, czasami niedokładnie lub częściowo, czasem ze szkodą dla prawdziwych modalności i intencji, z którymi kult jest doświadczany i praktykowany w Fontanelle.

Chcielibyśmy zatem przedstawić kilka ważnych wyjaśnień na temat rozpoznania i uregulowania kultu maryjnego w FONTANELLE di Montichiari , aby oczyścić wątpliwości i uspokoić serca. Należy pamiętać, że wiele informacji, które podajemy poniżej, jest przez długi czas na oficjalnej stronie internetowej Fundacji kultu i religii Rosa Mystica Fontanelle, w czterech językach (www.rosamisticafontanelle.it), oraz w imieniu biskupa Brescii, otrzymujemy dokładnie te same informacje od biskupów i lokalnych ordynariuszy, kiedy jesteśmy bezpośrednio konsultowani w sprawie oficjalnych wyjaśnień.

1. Uwzględniając uwagi składane przez jego poprzedników oraz instrukcje udzielone przez Stolicę Apostolską, jak również list do biskupa Brescii z Kongregacji ds. Doktryny Wiary 13 listopada 2012 r. katalog i opublikowane przez dekret w dniu 15 lipca 2013 roku, biskup Brescii, uregulowała kult maryjny w Fontanelle, aby nadać odpowiednią pomoc dla pielgrzymów , którzy przybyli do tego miejsca z różnych części Włoch i zagranicy. Kult został już dozwolony i uregulowany przez biskupa Giulio Sanguinetiego w poprzednim katalogu z 2001 r. Po bolesnych interwencjach biskupa Foresti w 1984 r. I 1997 r. Oraz biskupa Morstabiliniego w 1968 r.

 

2. Zgodnie ze wskazaniami aktualnego spisu, kult maryjny i chrzest są obecnie promowane w Fontanelle pod bezpośrednim nadzorem biskupa diecezjalnego , bez odwoływania się do objawień, wiadomości lub innych zjawisk o rzekomym nadprzyrodzonym charakterze związanym z osobą Panna Pierina Gilli. Przypominamy, że Kościół odnosi się do rzekomych objawień lub innych niezwykłych zjawisk w Fontanelle, stosując formułę "non constat de supernaturalitate", tj. "Nie jest oczywiste, że ma nadprzyrodzone pochodzenie", co przejawia osąd zawieszenia i rozwagi Kościoła , a zatem do czasu dalszej weryfikacji zjawiska i wątpliwości związanych z jego złożonością.

3. Jak można wywnioskować z listu Dyrektoriatu, biskup Brescii nie żąda od wiernych - ani w przeszłości nie było to wymagane przez poprzedników biskupa - usuwania posągów, ikon, tablic wotywnych czy ołtarzy poświęconych do Marii Rosy Mysticaani w Fontanelle, w kościołach parafialnych czy prywatnych kaplicach. Wizerunek Maryi z trzema różami, który według najlepszej wiedzy nie był obecny w diecezji lub we Włoszech przed wydarzeniami Montichiari, a teraz jest szeroko rozpowszechniony i czczony na całym świecie. W Fontanelle i Parafii Montichiari pomnik Marii Rosy Mystica był wystawiony na wiele lat. Ponadto w kultach ceniony jest tytuł Loreto "Rosa Mystica" oraz znaczenie dewocyjne "Trzech róż", związane z "modlitwą - pokutą - ofiarą", które reprezentują trzy tradycyjne współrzędne chrześcijańskiej duchowości.

4. Zadaniem Fundacji Kultu i Religii Rosa Mystica Fontanelle , wzniesionej przez biskupa Brescia w 2014 roku, szczególnie w świetle wielu owoców nawrócenia i uzdrowień duchowych i fizycznych, które nieustannie nam podlegają, jest także kontynuacja z poważną pracą studyjną i śledztwem wydarzeń w parafii Montichiari i Fontanelle,oraz dokumentacji dotyczącej wydarzeń historycznych i duchowych Pieriny Gilli, rzekomego jasnowidza, który zmarł w 1991 r., będącego przedmiotem podsumowującego dochodzenia diecezjalnego w latach 1947/48. Ta złożona i odnowiona faza badań jest obecnie prowadzona w diecezji Brescia, w ścisłej konsultacji i wyraźnym przypisaniu Kongregacji ds. Doktryny Wiary: niedawno udostępniono ważną integralną część materiału śledczego i jest już ona posiadanie tego samego Zgromadzenia, materiału, który do tej pory nie był jeszcze do dyspozycji Rzymskiego Trybunału Stolicy Apostolskiej. W tym samym czasie, dzięki niezależnej inicjatywie Stowarzyszenia Badań i Studiów, Mediolan (Ares), opublikowano dane Dzienników rzekomego widzącego, w towarzystwie innych historycznie ważnych źródeł i autorytatywnych opinii, w tym pośmiertnych wyroków biblistki, Mgr. Enrico Galbiati i mariolog, ks. Stefano De Fiores. Wkład ten z pożytkiem wzbogaci ścieżkę, która może dać świadectwo historycznego pochodzenia i źródeł tak wielkiego zjawiska kultu i nabożeństwa do Maryi, która od dawna przekracza granice diecezjalne i narodowe.

 

Halloween" to promowanie okultyzmu i magii

Za kilka dni będziemy obchodzili Uroczystość Wszystkich Świętych oraz Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Jest to czas, kiedy nasze oczy zwrócone są na rzeczy ostateczne. Niestety, bardzo często, wspomnienie to jest zastępowane promowaniem tzw. "Halloween". Jest to owoc rozpowszechniania się okultyzmu i magii.

Korzenie "Halloween" związane są z pogańskimi obchodami święta duchów i z oddawaniem czci celtyckiemu bogu śmierci. Anton Lavey, twórca współczesnego satanizmu, stwierdził iż noc z 31 października na 1 listopada jest największym świętem lucyferycznym. Mają wtedy miejsce wzmożone liczebnie akty przemocy o charakterze okultystycznym. Kościół otwarcie sprzeciwia się takim praktykom. Katechizm Kościoła Katolickiego naucza: "Należy odrzucić wszystkie formy wróżbiarstwa: odwoływanie się do Szatana lub demonów, przywoływanie zmarłych lub inne praktyki mające rzekomo odsłaniać przyszłość (Por. Pwt 18,10; Jr 29,8). Korzystanie z horoskopów, astrologia, chiromancja, wyjaśnianie przepowiedni i wróżb, zjawiska jasnowidztwa, posługiwanie się medium są przejawami chęci panowania nad czasem, nad historią i wreszcie nad ludźmi, a jednocześnie pragnieniem zjednania sobie ukrytych mocy. Praktyki te są sprzeczne ze czcią i szacunkiem - połączonym z miłującą bojaźnią - które należą się jedynie Bogu" (2116).

Często praktyki okultystyczne kryją się pod pozorem zabawy "przekupywania duchów", do której zaprasza się dzieci, młodzież i dorosłych. Nie są one zgodne z nauką Kościoła. Zatem praktykowanie "Halloween" mija się z powołaniem chrześcijanina. 

, Rozstrzelać proboszcza!

 
Rozstrzelać proboszcza! - niezalezna.pl
foto: mat. prasowe
Film „Cristiada” pokazuje, do jakich potwornych zbrodni doprowadził w Meksyku na początku XX w. totalitarny, antychrześcijański reżim masoński. Dystrybucja „Crystiady” jest blokowana właściwie na całym świecie. I jak tu nie wierzyć w spiski?Fabuła filmu przybliża skrywane przez lata prawdziwe wydarzenia kontrrewolucji Cristeros, powstania prostych meksykańskich chłopów broniących wiary ojców. W latach 20. meksykański rząd wypowiedział wojnę swojemu społeczeństwu, wojnę, która swoją brutalnością wstrząsnęła dwudziestowieczną Ameryką.Wyobraź sobie, że rządowe bojówki w mundurach rozstrzeliwują ci proboszcza, że rządy miłości wprowadzają zakaz odprawiania mszy świętej, a mundurowi wypędzają duchownych z kraju. Jeśli pójdziesz na ten film, nie będziesz musiał sobie tego wyobrażać. I wyjdziesz z kina z zaciśniętymi pięściami. „Bo co innego – jak pisał Tomasz Terlikowski – wiedzieć, a co innego zobaczyć obrazy związane z okrutnym masońsko-bolszewickim prześladowaniem chrześcijan tylko za to, że chcieli się wyspowiadać czy uczestniczyć we mszy świętej”. A przecież historia prześladowań wtedy się w Meksyku nie skończyła: nawet Jan Paweł II mógł, według meksykańskiego prawa, pójść do więzienia w latach 70. XX w. za ohydną prowokację. Wszak pojawił się na ulicach tego kraju w sutannie!Obsadzie „Cristiady” przewodzi Andy Garcia, znany np. z „Nietykalnych” Briana De Palmy, „Czarnego deszczu” Ridleya Scotta czy „Wydziału wewnętrznego” Mike’a Figgisa. Bryluje w niej Eva Longoria, grająca w bijącym rekordy oglądalności serialu „Gotowe na wszystko” i dwa razy z rzędu wybrana na najseksowniejszą kobietę świata. Listę gwiazd dopełnia genialny Peter O’Toole. W filmie występują zatem aktorzy z pierwszego szeregu Hollywood. I nic. Film próbuje się zamilczeć na śmierć, mimo że jest zwykłą komercyjną produkcją. W końcu kiedy Eva Longoria mówi: „Tylko wróć do mnie, generale” – jedynie śmierć może zatrzymać prawdziwego mężczyznę.Ważną postacią „Cristiady” jest przewodzący powstaniu chrześcijan ateistyczny generał, który nie wierzył w Boga, ale wierzył w wolność. I nawrócił się. Ale wniosek jest bardziej uniwersalny: z potopu nowożytności da się uratować instytucję republiki. Można wyobrazić sobie bowiem republikańskie państwo oparte na Bożych wartościach.
 
 
 

Komunikat Kurii Krakowskiej w sprawie Stowarzyszenia im. Ks. Piotra Skargi


KURIA METROPOLITALNA

31-004 Kraków, ul. Franciszkańska 3

tel (012) 62 88 100; fax (012) 429 46 17

 

Kraków, dnia 25 lutego 2008 r.

Nr 507/2008

 

KOMUNIKAT KURII METROPOLITALNEJ W KRAKOWIE

Kuria Metropolitalna w Krakowie otrzymuje liczne zapytania o „Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi” z Krakowa, względnie o związaną z nim Fundację „Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi”, które rozsyłają do osób prywatnych korespondencję z prośbą o przekazywanie datków pieniężnych w zamian za wysyłanie publikacji religijnych. Wierni niejednokrotnie uskarżają się na natarczywy ton korespondencji, w której Stowarzyszenie w sposób uciążliwy narzuca kontynuowanie kontaktów i zamawianie dalszych materiałów.

„Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi” jest organizacją prywatną, założoną przez osoby świeckie, nie powiązaną instytucjonalnie z Kościołem i działającą na własną odpowiedzialność. Stowarzyszenie nie przedstawiło swego statutu do aprobaty władzy kościelnej, dlatego nie może być traktowane jako uznane przez Kościół stowarzyszenie wiernych (kan. 299 § 3).

W latach ubiegłych wszystkie Kurie Metropolitalne i Diecezjalne w Polsce otrzymały komunikaty w tej sprawie.

W komunikacie z dnia 17 grudnia 2001 r. Arcybiskup Krakowski, Kardynał Franciszek Macharski informował m.in., że „Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi nie posiada aprobaty Kurii Metropolitalnej w Krakowie, ponieważ się o nią nie zwracało, chcąc prowadzić działalność niezależnie od władzy kościelnej”. W piśmie z dnia 28 października 2002 r. ówczesny Biskup Pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej, Ks. Bp Kazimierz Nycz powiadamiał, iż Stowarzyszenie oraz Instytut nie posiadają aprobaty Arcybiskupa Krakowskiego, a podejmowane przez nie inicjatywy religijne nie zostały uzgodnione z Kurią Metropolitalną w Krakowie.

W związku z licznymi zapytaniami w tej sprawie uprzejmie informujemy, że powyższe wyjaśnienia pozostają w dalszym ciągu aktualne.

 

Kanclerz Kurii

Ks. dr Piotr Majer

Kłopotliwi prywatni świeccyks. Artur Stopka

 

GN 33/2005 |

Za swój sukces uważają fakt, że projekt ustawy o rejestrowanych związkach tej samej płci, uchwalony przez Senat 3 grudnia 2004 r., wciąż czeka na pierwsze czytanie w Sejmie. Rozpowszechniają „cudowny medalik”. I budzą kontrowersje.

Moja babcia od dłuższego czasu dostaje książki z jakiegoś wydawnictwa Ks. Piotra Skargi, chociaż nigdy nic nie zamawiała. Książki te przychodzą na adres mojego zmarłego dziadka, który na pewno nie dał rady tego zamówić. Wydawnictwo chce, aby za nie zapłacić. Słyszałam, że to jacyś naciągacze (ksiądz ostrzegał przed nimi na Mszy św.) – to jedno z pytań, jakie trafiło do redakcji katolickiego portalu internetowego. Podobne pytania dostają od wiernych księża w parafiach i krakowska kuria metropolitalna. O co chodzi? O Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi oraz utworzoną przez nie fundację o nazwie Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi. Obie instytucje mają siedzibę w Krakowie. Stowarzyszenie powstało w lipcu 1999 r. z inspiracji działających na świecie Stowarzyszeń Obrony Tradycji, Rodziny i Własności. Fundacja im. ks. Skargizostała założona w listopadzie 2001 r. dla „usprawnienia działalności” Stowarzyszenia. Bez aprobaty Kościoła Nie podlegają żadnej władzy kościelnej. Nie mają asystenta kościelnego. Nie ubiegali się o niego. „Jesteśmy Stowarzyszeniem działającym na prawie państwowym, składającym się z katolików świeckich” – wyjaśniają. „Z prawnego punktu widzenia Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi stanowi podmiot natury mieszanej, tj. z punktu widzenia prawa cywilnego jest osobą prawną o celach niezarobkowych (tzw. non profit), działającą w oparciu o prawo cywilne; a z punktu widzenia prawa kanonicznego stanowi stowarzyszenie prywatne wiernych, nie posiadające kościelnej osobowości prawnej i nie podlegające prawu kanonicznemu, gdy chodzi o jakąkolwiek formę aprobaty czy zatwierdzenia przez władze kościelne”. Uzasadniając swoją sytuację wobec prawa kościelnego, powołują się na liczne kanony Kodeksu Prawa Kanonicznego. Odrzucają jednak zarzut, że to może sugerować, iż są związani z Kościołem instytucjonalnym.W grudniu 2001 r. kard. Franciszek Macharski wydał komunikat, w którym informował, że SKCh jest stowarzyszeniem katolików świeckich, które nie posiada aprobaty kurii metropolitalnej w Krakowie, bo się o nią nie zwracało. Pod koniec października 2002 r. krakowska kuria rozesłała do wszystkich diecezji pismo podpisane przez ówczesnego biskupa pomocniczego Kazimierza Nycza, w którym wyraźnie stwierdzono, że zarówno Stowarzyszenie, jak i fundacja działają bez aprobaty biskupa krakowskiego. Bp Nycz informował, że organizowana przez fundację Krucjata Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi została podjęta bez wiedzy i zgody arcybiskupa krakowskiego. Kuria poinformowała fundację, że organizowanie Krucjaty wymaga zgody kompetentnej władzy kościelnej. Listy do biskupa W siedzibie Stowarzyszenia można spotkać przede wszystkim młodych ludzi. Prezes Sławomir Olejniczak i wiceprezes Sławomir Skiba mają po trzydzieści kilka lat. Prezes jest z wykształcenia filozofem, wiceprezes – polonistą. Całe stowarzyszenie liczy kilkunastu członków. „I sto dwadzieścia tysięcy korespondentów” – dodaje prezes. Członkowie stowarzyszenia wyglądają na młodych biznesmenów. Nie są też „pokornymi owieczkami”, dla których słowo biskupa jest najwyższym autorytetem. Po drugim komunikacie krakowskiej kurii wdali się w listowną polemikę z biskupem Nyczem, domagając się wyjaśnień. Kanclerz kurii metropolitalnej w Krakowie ks. Jerzy Dziewoński, pytany na początku sierpnia br., jakie jest stanowisko Kościoła krakowskiego wobec SKCh, powiedział, że obydwa komunikaty są aktualne. Stwierdził, że nie potępia działalności Stowarzyszenia, ale budzi ona pewne „niepokoje”. Wymienił liczne zapytania kierowane do kurii przez ludzi zaniepokojonych wysokimi sumami, których wpłacanie Stowarzyszenie sugeruje odbiorcom swych materiałów promocyjnych. Pieniądze Wiceprezes Skiba przyznaje, że Stowarzyszenie sugeruje darczyńcom, jakie sumy mogą wpłacać. Jego zdaniem, to normalna praktyka na świecie, ponieważ ludzie nie wiedzą, jakiego rzędu kwoty są niezbędne na działalność takich stowarzyszeń. Potwierdza też, że fundacja obraca dużymi pieniędzmi. Jak docierają do potencjalnych ofiarodawców? Mechanizm jest prosty. Za pośrednictwem Poczty Polskiej rozsyłają tzw. druki bezadresowe, które listonosze po prostu wrzucają do wszystkich skrzynek. Najnowszy taki druk ma na pierwszej stronie wizerunek Maryi, „cudownego medalika” i duży napis: „Ona Ci pomoże”.Wewnątrz bardzo ładnie wydanego folderka zamieszczono tekst informujący w skrócie o medaliku jako o „pomocy na trudne czasy”. Potem jest zachęta: „Zamów już dzisiaj książkę »Dar Maryi na trudne czasy«, a otrzymasz w prezencieCudowny Medalik”. Książka kosztuje kilkanaście złotych. Ale jest jeszcze cena dodatkowa. Zamawiający książkę udostępnia fundacji i Stowarzyszeniu swój adres. Zgodnie z umieszczoną na kuponie zamówienia maleńkimi literkami informacją, dane będą przetwarzane „w celupromocji i propagowania chrześcijańskich wartości cywilizacyjnych w społeczeństwie”. Zamawiający podpisuje się pod tą informacją. W praktyce oznacza to zgodę na przysyłanie przez fundację następnych materiałów. I próśb o wsparcie. Liczni ludzie, którzy je otrzymują, czują się moralnie zobowiązani do wpłacania sugerowanych przez Stowarzyszenie sum. Nie wiedzą, że stowarzyszenie nie działa w imieniu Kościoła i że do niczego się wobec niego nie zobowiązali. Działania i podziękowania Statutowym celem działalności Stowarzyszenia jest „pielęgnowanie chrześcijańskich wartości i tradycji narodu polskiego, propagowanie i ochrona kulturalnej spuścizny cywilizacji chrześcijańskiej, a także obrona wartości chrześcijańskich oraz zasad moralnych w życiu społecznym i kulturalnym”. Promują je i bronią przez działalność społeczną, oświatową, kulturalną, charytatywną i edukacyjną. Zarówno prezes, jak i wiceprezes robią to zawodowo. Są etatowymi pracownikami Stowarzyszenia. Posługują się m.in. znanymi na Zachodzie metodami wysyłania listów i maili. Gdy organizowali akcję „Powiedz nie promocji homoseksualizmu”, poczta odmówiła płatnego kolportowania ich ulotki, powołując się m.in. na wątpliwości wysuwane z kręgów rządowych. Pisał o tym krakowski „Gość Niedzielny”. „Gość” bronił też Stowarzyszenia przed atakami jednej z gazet, podkreślając skuteczność ich działań. Stowarzyszenie występowało m.in. przeciwko wyświetlaniu w polskich kinach filmu „Dogma”, wspomagało Kościół na Wschodzie, wspierało materialnie wieczerzę wigilijną dla ubogich organizowaną przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Propaguje orędzie fatimskie, wydaje dwumiesięcznik „Przymierze z Maryją” (pismo nie używa określenia „katolicki” i nie ma asystenta kościelnego). Zajmuje się też organizowaniem „obozów rycerskich” dla młodzieży męskiej. To z jego inicjatywy sejm został zasypany ponad stu tysiącami protestów przeciwko legalizacji związków homoseksualnych. Ostatnio rozpowszechnia „Przewodnik wyborcy”, w którym wskazuje zasady, którymi powinien się kierować katolik podczas wyborów. W korespondencji, jaką otrzymuje Stowarzyszenie, można znaleźć kilka listów z podpisem abp. Stanisława Dziwisza. Wszystkie bardzo życzliwe.

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!Pragnę zwrócić się z prośbą o wsparcie rosnącego w siłę (już ponad 12 tysięcy podpisanych uczestników, poparcie wielu księży, w tym egzorcysty ks. A. Posackiego, wywiady w TV Trwam i Radiu WNET, artykuły w Przewodniku Katolickim, Gazecie Polskiej, itd.) bojkotu pewnej firmy spożywczej, która przy okazji reklamy swego najnowszego produktu zdecydowała się na otwarte zachęcanie do wchodzenia w kontakt z istotami demonicznymi.Pod wpływem trwającego od 13 lipca bojkotu wszystkich swoich produktów, producent napoju "Demon Energy Drink" (firma Agros-Nova) krok po kroku łagodzi ociekającą wulgarnym satanizmem oraz rozwiązłością kampanię reklamową napoju:• 27 lipca: usunięto pentagram z logo produktu i z nowo produkowanych puszek• 18 sierpnia: oznajmiono, iż nie będzie reklamy napoju w telewizji i na billboardach• 20 września: producent "Demona" usunął ze strony internetowej napoju poświęconą bluźniercy Adamowi "Nergalowi" Darskiemu zakładkę pt. "Demon Demonów"• 22 września: złagodzeniu ulega zachęcająca do wchodzenia w kontakt z istotami demonicznymi treść strony internetowej "Demona"Nasza inicjatywa odnosi więc pewne sukcesy, nie zamierzamy jednak zadowalać się połowicznym zwycięstwem. Nie spoczniemy, póki kompletnie nie wyeliminujemy "Demona" z rynku, gdyż intencją firmy Agros-Nova od początku było promowanie otwartego satanizmu, o czym świadczą cytaty z oryginalnie widniejących na stronie "Demon Energy Drink" treści:"Nie szukaj diabła w Demonie. Poszukaj Demona w sobie. (...) Twój Demon jest blisko! Gdy robisz coś, co Cię jara, czujesz, jak Twój Demon działa! (...) Zawsze marzyłeś o tym by je spotkać. Poznać bliżej. Tak blisko, jak tylko można… Mamy dla Ciebie super wiadomość! Demony Seksu są dziś z nami! Demon seksu to kawałek nieba na ziemi. (...) Przedstaw nam swojego Demona. A może masz ich w sobie kilka? Super!"Jak widać, przekroczono granicę "jasełkowego diabełka". Każdy, kto posiada chociaż podstawową wiedzę na temat opętań demonicznych oraz egzorcyzmów wie, że utrzymana w tym tonie kampania reklamowa to promocja zła, potworności i zguby dusz ludzkich. Szkody duchowe mogą być ogromne, szczególnie u osób młodych, podatnych na tego typu przekazy. W wywiadzie dla Rzeczpospolitej na pytanie dziennikarza "Ale czy kampania reklamowa produktu nie jest bardziej śmieszna niż groźna?" ks. Aleksander Posacki odpowiada: "Zdecydowanie nie. Ma realne konsekwencje. Jest to zapraszanie złych duchów do naszego życia." [http://www.rp.pl/artykul/10,928812-Zabobon-wygrywa.html]Kampanię reklamową "Demona" należy koniecznie powstrzymać. Wbrew pozorom jest to dość proste i składa się z pięciu kroków:

1.  Podpisanie petycji do kierownictwa firmy Agros-Nova, co można uczynić pod tym adresem:      http://www.petycjeonline.com/protest_przeciwko_satanizmowi_w_reklamach_agros-nova       (link do petycji dostępny jest na naszej stronie)2.  Bojkotowanie wszystkich produktów spożywczych firmy Agros-Nova:     Łowicz, Kotlin, Fortuna, Tarczyn, Krakus, Garden, Dr Witt, Pysio, Włocławek oraz Demon     (a także bojkotowanie wszystkich sklepów, które sprzedają "Demona")3.  Wysłanie e-maila z protestem na adres:  opinie@agrosnova.pl     (uniwersalne wzory listów protestacyjnych znajdują się na naszej stronie http://satanizmnieprzejdzie.pl/ )4.  Propagowanie bojkotu i strony SatanizmNiePrzejdzie.PL wśród rodziny, znajomych, etc.     (w tym celu zalecamy wydrukowanie plakatów A4 znajdujących się na naszej stronie)5.  Modlitwa w intencji powodzenia protestu!

Gorąco prosimy o wykonanie tych działań - z myślą o młodym pokoleniu Polaków. Szczególnie ważne jest informowanie o bojkocie osób wierzących. By odnieść sukces, nasz ruch musi być masowy - ale jeśli się uda, przez wiele lat żadna firma nie będzie miała odwagi sięgnąć po satanistyczny marketing. Mamy szansę dokonać wielkiej rzeczy, ale działać musimy naprawdę wszyscy.Co prawda osiągnęliśmy kilka sukcesów, ale bojkot trwa nadal, gdyż główne postulaty nie zostały jeszcze spełnione. Nie może być tak, że zło czyni dwa kroki naprzód, po czym jeden w tył, a my uznamy to za zwycięstwo. Tu jest Polska - satanizm nie przejdzie, nawet w wersji light!Nie będzie jednak lekko - według zdobytych przez nas informacji nie walczymy jedynie z "chciwymi biznesmenami", ale z prawdziwymi okultystami. Odpowiedzialna za markę "Demon" kierowniczka została przyłapana na publikowaniu szydzących z Jezusa Chrystusa obrazków na portalu facebook, natomiast oglądając ją w telewizji dostrzegliśmy, iż nosi na nadgarstku charakterystyczną, czerwoną nitkę, która jest okultystycznym amuletem kabalistycznym (zrzuty ekranu wszystkich tych dowodów dostępne są na naszej stronie internetowej).Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną internetową, na której znaleźć można kalendarium rozwoju bojkotu (zawierające linki do wszystkich materiałów prasowych na nasz temat), dokładniejsze informacje, wzory listów protestacyjnych, zbiór przeznaczonych do druku i użycia w Internecie grafik promujących naszą inicjatywę oraz odpowiedzi na często zadawane pytania.Prosimy o polubienie nas na facebooku, gdzie akcja protestacyjna rozwija się nieprzerwanie od 13 lipca. Oto adres naszej strony:http://www.facebook.com/SatanizmNiePrzejdzieBojkotProduktowAgrosNovaProsimy również o dołączenie do naszej facebookowej grupy pt. Egzorcyzmujmy "Demona":http://www.facebook.com/groups/416058275112062/Oficjalnie nasz bojkot poparli m.in.:• ks. prof. Aleksander Posacki• prof. Jacek Bartyzel• Dominik Tarczyński• Artur Zawisza• Tomasz Terlikowski• poseł Stanisław Pięta• poseł Zbigniew Girzyński• Gość Niedzielny• Ruch Odparcia Palikota• Gazeta Polska Codziennie• portal Konserwatyzm.pl• TV Trwam• portal Fronda.pl• Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu• ks. Michał Misiak• ks. Marek Bałwas• ks. Krystian Charchut• ks. Adam Skwarczyński• ks. Dariusz Kowalczyk• Jerzy Wasiukiewicz• Robert Tekieli• Marian Piłka• prof. Grzegorz Górski• Andrzej Sobczyk• Rafał Zgorzelski• Jacek Misztal• Arkadiusz Meller• portal Niezależna.pl• portal wPolityce.pl• portal Razem.TV• portal Bibuła.pl• Tygodnik Idziemy• portal Interaktywna Polska• portal Prokapitalizm.pl• portal Informacja.pl• księgarnia SpotkajBoga.pl• portal RadioRP.FM• portal W obronie Wiary i Tradycji• portal Obiektywnie.com.pl• portal Bliżej Nieba• księgarnia katolicka Michailon• Śląskie Środowisko Wiernych Tradycji Łacińskiej• Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Lublinie• Dom Zakonny Misjonarzy Świętej Rodziny w RzeszowieStronę na facebooku prócz powyższych osób polubili m.in.:• Magdalena Buczek• Diecezja Włocławska• Maciej Gnyszka• Andrzej Melak• Krucjata Młodych• portal DEON.pl• portal Sanctus.pl• ks. Paweł Gulicki• ks. Paweł Solecki• ks. Karol Krukowski• ks. Piotr Różański• ks. Radosław Rotman• ks. Marcin Nowicki• ks. Grzegorz Świercz• ks. Roman Gierek• ks. Jerzy Witczak• ks. Tomasz Trzaska• ks. Tadeusz Janda• ks. Krzysztof Freitag• ks. Marek Gubernat• ks. Andrzej Dragan• ks. Arkadiusz Piotr Szczepanik• ks. Krzysztof Adamski• ks. Dawid Tyborski• siostra Sancja Łucja Mazur• siostra Felicyta Szubert• siostra Teresa Pawlak• siostra Grażyna Koneczna• siostra Sylwia Przyszlak• siostra Anna Hryniewicka• Fundacja Św. Benedykta• Bractwo Kapłańskie św. Piusa X w Polsce• Full Power Spirit• Parafia Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu• Parafia św. Jacka w Straszynie• Radio Warszawa• Dziennik Stargardzki• Duszpasterstwo Akademickie oo. Jezuitów "Studnia" w Toruniu• Dominikańskie Duszpasterstwo Akademickie• Stowarzyszenie Katolickie Przyjaźń Jaworznicka• Festiwal Nadzieja• Solidarna Polska Śląsk Opolski• PiS okręg Sosnowiecki• Obóz Narodowo-Radykalny• Sekcja Młodych ONR Podhale• KoLiber.net• ZHR Kluczbork• Kamil Kisiel• Ronald Lasecki• Program 7• Polonia Kraków• Radio Faustyna• Związek Żołnierzy NSZ - VIII Okręg CzęstochowaDo naszej facebookowej grupy należą m.in.:• prof. Adam Wielomski• poseł Artur Górski• poseł Marek Suski• Igor Janke• Bartosz Bekier• poseł Jarosław Sellin• poseł Arkadiusz Czartoryski• Adam Słomka• ks. Piotr Chmielecki• ks. Roman Adam Kneblewski• ks. Tomasz Kancelarczyk• ks. Michael Olszewski• ks. Krzysztof Witwicki• ks. Piotr Spychała• ks. Marek Radomski• ks. Jan Przybocki• ks. Rafał Jarosiewicz• ks. Wojciech Wiśniowski• ks. Piotr Chmielecki• ks. Mariusz Grzelak• ks. Mariusz Morka• ks. Damian Płatek• ks. Michał Janusiewicz• ks. Dezydery Ambroż• ks. Gregory Dłuzniak• ks. Paweł Eugeniusz Witek• ks. Radosław Siwiński• ks. Adam Pastorczyk• ks. Adam Pawłowski• ks. Bartłomiej Parys• ks. Pawel Rytel-Andrianik• ks. Andrzej Wołpiuk• ks. Sławomir Kostrzewa• ks. Paweł Macierzyński• ks. Piotr Markielowski• ks. Wojciech Żmudziński• ks. Jan Wierzbicki• ks. Michał Gałus• ks. Grzegorz P. Podwysocki• ks. Adam Juchnowicz• ks. Martin Buntov• ks. Michael Knotek• ks. Paweł Serewa• ks. Michał Gałus• ks. Grzegorz P. Podwysocki• ks. Adam Juchnowicz• ks. Martin Buntov• ks. Michael Knotek• ks. Paweł Serewa• brat Samuel Kukiełka• siostra Karina Halina Domagała• siostra Maksymiliana Hądzlik• siostra Daw Ryll• siostra Damiana Kamila Łukaszewska• siostra Agnieszka Wierzbicka• siostra Małgorzata Cur• siostra Justyna Maksymiliana Borodyn• Tomasz Teluk• Dawid Hallman• Zbigniew P. Majzner• Adam Gmurczyk• Adam Kuź• Bogna Białecka• Barłomiej Kurzeja• Aleksander Majewski• Szymon Zyberyng• Ruch Światło Życie Diecezji Kieleckiej• Duszpasterstwo Akademickie Plus• Magazyn Familia• Tercjarze Franciszkańscy• Ignacjańskie Centrum Formacji Duchowej• Polska Federacja Hdk• Marsz Życia• Serwis Kresy• Duszpasterstwo Akademickie Mrowisko• Franciszkańskie Spotkanie Młodych• Sanktuarium Maryjne Gietrzwałd• Kolegiata Przemienienia Pańskiego Łuków• Franciszkanie Konwentualni• Redakcja czasopisma Któż Jak Bóg• Ruch Czystych Serc Opolskie• Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Siedleckiej• Redakcja Teraz Polonia• ONR Jelenia Góra• Klub Gazety Polskiej Grójec• Misjonarze Jezusa Miłosiernego Oświęcim• Zjednoczenie Polskie• Wrocławski Komitet Patriotyczny• Parafia Matki Bożej Różańcowej w Okmianach• Polonia Wilno• Sekretariat Misyjny Jeevodaya• Wolontariat Misyjny Toruń• Sanktuarium Kalwaria Pacławska• Sanktuarium Maryjne LudźmierzBóg zapłać za okazaną pomoc!Mamy nadzieję, że dołączą Państwo do naszego rosnącego w siłę ruchu. Nie możemy pozwolić, by zło panoszyło się po naszym kraju bezczelnie ukryte pod maską "marketingu". Bóg zapłać za wszelkie zaangażowanie!Z wyrazami szacunku,Jan Cyraniak oraz zespół SatanizmNiePrzejdzie.PL

Boże Ciało

Dzisiaj jest

czwartek,
13 czerwca 2024

(165. dzień roku)

KALENDARZ LITURGICZNY

Sonda

Twoja ulubiona Msza Święta

9.00

11.00

12.15


Licznik

Liczba wyświetleń:
2801733

Wyszukiwanie