Pogrzeb nie jest sakramentem ale posługą wobec duszy i ciała chrześcijanina

Gdy umiera chrześcijanin staramy się  przygotować godny chrześcijański pogrzeb

składa się on z trzech części;

pierwsza  : Trumnę z ciałem zmarłego przywozimy do kościoła i w obecnosci  rodziny odmawiamy za duszę zmarłego różaniec świety,w tym czasie kapłan słucha spowiedzi świętej

druga :      Msza Święta za grzechy zmarłego

trzecia :    Odprowadzenie ciała zmarłego na wybrany cmentarz

+ w dniach poprzedzających pogrzeb modlimy się na Różańcu Świętym za duszę zmarłego w domu bądz gdy nasze warunki mieszkaniowe nie pozwalaja na to po Mszy Świetej w kościele (w naszej parafii takie modlitwy prowadzą  panie zelatorki z Żywego Różańca)

 

+ Wymagane dokumenty:

  • akt zgonu
  • jeśli udzielono umierającemu sakramentu namaszczenia w szpitalu, można przedłożyć stosowne zaśw.

Przedstawiciel rodziny, bliski zmarłego, zobowiązany jest do możliwie szybkiego zgłoszenia pogrzebu w biurze parafialnym, w celu ustalenia jego daty i godziny.Do pogrzebu poza parafią zamieszkania  potrzebna jest zgoda proboszcza  Pozostałych formalności zazwyczaj dopełnia wybrana przez rodzinę firma pogrzebowa.Ciało zmarłego (urna / trumna) możemy złożyć na dowolnym cmentarzu katolickim czy komunalnym po uzyskaniu stosownego zezwolenia administratora cmentarza.

pytania   

 

Kiedy proboszcz może odmówić katolickiego pogrzebu?

 

Kodeks prawa kanonicznego określa wypadki, w jakich wierny zostaje pozbawiony prawa do pogrzebu kościelnego. Pogrzebu kościelnego powinni być pozbawieni:

- notoryczni apostaci, heretycy i schizmatycy (por. KPK, kan.751);

- osoby, które wybrały spalenie swojego ciała z motywów przeciwnych wierze chrześcijańskiej;

- inni jawni grzesznicy, którym nie można przyznać pogrzebu bez publicznego zgorszenia wiernych (por. KPK, kan. 1184 § 1).

Pierwsza grupa ludzi nie budzi raczej wątpliwości. Ci, którzy porzucili wiarę chrześcijańską, dopuścili się herezji lub schizmy, postawili siebie poza Kościołem i dlatego nie mają prawa do pogrzebu kościelnego. W naszych, polskich warunkach czasami zdarzają się odejścia katolików do innych wyznań lub, jeszcze częściej, do różnego rodzaju sekt, np. do świadków Jehowy. Wówczas osoby takie pozbawiają siebie prawa do pogrzebu kościelnego. Czasami jednak zdarzają się sytuacje, że ochrzczony notorycznie nie korzysta z sakramentów Kościoła (spowiedź św., Eucharystia...). Notoryczne niepraktykowanie nie jest jednak dowodem na apostazję. Duszpasterz powinien przy nadarzającej się okazji upewnić się, że człowiek ten nie chce mieć nic wspólnego z wiarą i Kościołem, np. w czasie odwiedzin kolędowych. Co więcej, powinien fakt ten odnotować w kartotece parafialnej albo, jeszcze lepiej, sporządzić dokument pisany, stwierdzający stan faktyczny podpisem zainteresowanej osoby. Bez takiego upewnienia się, duszpasterz nie ma prawa odmawiać pogrzebu, argumentując, że osoba ta nie praktykowała. Jest to tym bardziej zrozumiałe, że Kościół czasami pozwala również na pogrzeb kościelny osoby z innego wyznania chrześcijańskiego. Duszpasterz może jednak w inny sposób zaznaczyć dezaprobatę Kościoła wobec tego rodzaju postępowania, np. poprzez mniej okazałą ceremonię pogrzebową czy przez odpowiednią homilię. Nie powinien jednak „karać" takiego zmarłego przez zakaz wnoszenia trumny do kościoła czy kaplicy przedpogrzebowej. Albo odmawiamy pogrzebu kościelnego, jeśli są ku temu racje, albo zgadzamy się na ten pogrzeb i wtedy powinien on być odprawiany zgodnie z miejscowym zwyczajem.

Drugą grupę stanowią ci, którzy wybrali spalenie swojego ciała z motywów przeciwnych wierze chrześcijańskiej, a więc np. dla zamanifestowania swojej niewiary w zmartwychwstanie, życie wieczne itp. Ludzie ci sami wykluczyli siebie z grona członków Ludu Bożego i dlatego nie przysługuje im prawo do katolickiego pogrzebu.

Myślę, że raczej nie nastręcza trudności określenie, czy dana osoba może być włączona do jednej z dwu zaprezentowanych grup ludzi, którym nie należy urządzać pogrzebu katolickiego. Również decyzja o odmowie w takiej sytuacji nie powinna być krytycznie odebrana przez społeczeństwo. Pewne trudności mogą pojawić się jednak w odniesieniu do zmarłych, których należałoby zaliczyć do trzeciej grupy, którą chciałbym przedstawić w następnym artykule.

Kontynuując myśl, należy uzupełnić, że pogrzebu kościelnego powinni również być pozbawieni tzw. jawni grzesznicy, którym nie można przyznać pogrzebu bez publicznego zgorszenia wiernych (por. KPK, kan. 1184 § 1).

Wiele trudności w ocenie mogą przysporzyć przypadki osób określonych ogólnie jako „jawni grzesznicy". Należy tu mieć na uwadze przede wszystkim tych, którzy jawnie i publicznie żyli w związkach niesakramentalnych czy innej formie konkubinatu oraz im podobnych nie przejmujących się zasadami moralności chrześcijańskiej, na której straży ma obowiązek stać Kościół święty.

W przypadku konkubinatu, gdy nie istniała żadna przeszkoda do zawarcia małżeństwa, sprawa wydaje się stosunkowo prosta. Zainteresowane osoby wykazują najczęściej złą wolę, nie chcąc zawrzeć prawdziwego małżeństwa. Duszpasterz posiada więc prawo do odmowy pogrzebu lub przynajmniej do odprawienia w sposób mniej uroczysty samej ceremonii.

W przypadku innego rodzaju związków niesakramentalnych sprawa się komplikuje. Zmarły, który pomimo tego, że trwał w takim związku, utrzymywał jednak kontakt z Kościołem, modlił się, a nawet miał szczerą wolę zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego, nie może być potraktowany jednakowo z tym wspomnianym wcześniej. Ostatecznie decyzja należy tutaj do proboszcza, który przecież najlepiej zna miejscową sytuację. W przypadku tzw. małżeństw cywilnych, jeśli osoby takie nie mogły zawrzeć ślubu kościelnego z powodu przeszkody poprzedniego węzła, nie powinno to być jedynym motywem odmowy pogrzebu kościelnego. Należałoby tutaj wziąć pod uwagę jeszcze inne, dodatkowe elementy, np. notoryczne niepraktykowanie, nieprzyjmowanie kolędy, nieuczęszczanie dzieci na lekcje religii...

Kanon 1184 § 1 podkreśla bardzo ważny element - odmawia się pogrzebu tylko wtedy, gdy dana osoba nie wyraziła przed śmiercią żadnych oznak pokuty. Sytuacja zmienia się zasadniczo, gdy ktoś przed śmiercią wyspowiadał się i otrzymał rozgrzeszenie. Do oznak pokuty można zaliczyć jednak również: prośbę o kapłana, nawet gdyby nie zdążył przybyć, ucałowanie krzyża, wzbudzenie aktu żalu, uczynienie znaku krzyża itp. O oznakach pokuty może zaświadczyć chociażby jedna wiarygodna osoba. Dlatego duszpasterz przed odmową pogrzebu powinien upewnić się, czy czasami nie było jakichkolwiek oznak pokuty.

Gdy powstaje jakaś wątpliwość, należy się zwrócić do miejscowego ordynariusza, do którego decyzji należy się dostosować (por. KPK, kan. 1184 §2).

Pozbawienie pogrzebu zawiera w sobie także odmowę odprawienia Mszy Świętej pogrzebowej (por. KPK, kan. 1185). Nie oznacza to jednak, że nie wolno odprawiać za tego zmarłego jakiejkolwiek Mszy św. Wolno, a nawet należy odprawiać Msze św. w intencji tego zmarłego, ale nie może to być Msza św. pogrzebowa.

Na zakończenie chciałbym zwrócić uwagę na pewną konsekwencję, która powinna nam towarzyszyć w życiu codziennym. Często bywa tak, że my sami lekceważymy inne osoby, instytucje, a nawet Pana Boga, gdy jednak znajdziemy się w potrzebie, to już nie zadajemy sobie nawet pytania, czy o taką czy inną pomoc wypada prosić kogoś, kogo całe życie lekceważyliśmy. Bądźmy konsekwentni, jeśli żyjemy po katolicku, zgodnie z tym, co Kościół za Chrystusem głosi, stawiajmy wymagania, ale jeśli nasze życie nie ma nic wspólnego z moralnością chrześcijańską, odstąpmy od nieuzasadnionych żądań.

ks. BENEDYKT GLINKOWSKI dr prawa kanonicznego

 

 

 

                                
WYPOMINKI ROCZNE 2020 / 2021     kartka 1
 
// rodzice Anna Jan oraz zmarli z rodz CHROMIEC. Józefa Stanisław i zmarli z rodz GUGNIEWICZ.  dziadkowie rodzice chrzestni z obojga str.  koleżanki i koledzy spadochroniarze.  Zmarli pracownicy przedszkola nr30.  z róży różańcowej Danusia ŚWITALSKA, Zofia SOĆKO, Aniela KURZAWA, Krystyna KUŚ oraz ich rodziny // Irena Adam CZARNOWSCY.  Marian STOLTMANN // Anna Genowefa Władysław ZADORA.  Maria Józef KARPIŃSCY.  Małgorzata KARKOSZKA.  Zbigniew TOMA.  Regina Pająk.  Danuta ŚWITALSKA.  Dagmara SZCZĘŚNIEWICZ.  z rodz. HAHN, LICZKÓW, LENIUKÓW, ZADORÓW, KARPIŃSKICH.  DURKIEWICZ Danuta Edward.  BUCZELUK Jarosław.  DUDEK Lucjan.  WOLSKA Jadwiga.  koleżanki i koledzy z żywego różańca. ks.Jan KACZKOWSKI // CARANOWSCY Brunon Gabriela Marta Józef  Tadeusz.  WYSOCCY Michał Bronisława Adam.  OKOŃSCY Mikołaj Jadwiga Longina Teresa Mieczysław Ludwika Jan Józef Czesław Marta.  DZIENISZÓW Józef Rozalia Anna Elżbieta, Małgorzata i Florian, ks.Leon zamordowany w Dachau.  KUDEREWSCY Stanisław Irena.  DĄBROWSCY Andrzej Stanisława.  Eugeniusz CHWASTARZ.  Józef KIPRA.  Roman TWARDOWSKI.  Grzegorz KOZŁOWSKI.  Danusia ŚWITALSKA.  Janusz MILLER.  Jadwiga KATULSKA.  ks.Janusz WITKOWSKI.  Józef PIROG.  Jan ŚWIERZBA.  Elżbieta Bogdan Leszek Longin Irena Bogusław // Paweł JEGIERSKI. Henryk KONOPACKI. Elżbieta PEDYNKOWSKA. Cezary ANKOWSKI. Aniela SURDYKOWSKA.  z rodz. KONOPACKICH MACHUJSKICH JAGIERSKICH MARCHLEWSKICH MELLER BOROWY.  ks.Henryk RYCHERT, ks.Henryk PIOTROWSKI.  Władysław JAGODZIEWSKI // Leonarda Stanisław LENIEC.  Anna Kazimierz KOLASA.  Maria Antoni Hipolit Jadwiga SZOT.  Bronisławą JEWTUCH // Jarosław BUCZELUK.  Michał BŁOCH.  Anna ZADORA.  Regina PAJĄK.  Bożena STRUŻYK.  Danuta Edward DURKIEWICZ // Bronisławą Paweł Eugeniusz Urszula HINZ.  Stefanią STACHOWSKA, zamarli z rodz. // Jerzy TOPOLNIAK.  z rodz. TOPOLNIAK  PYTEL  MET  NITECKICH // Edward Stanisława Józef KOWALCZYK.  Regina Franciszek MORACZYŃSCY.  z rodz. ŁAGOWSKICH  KRAŚNIK  ORDZIŃSKICH  KOWALCZYK.  Halina ANTONIAK // Kazimierz Franciszka KAWĘCCY.  Jan Julia Helena Stefania DEPTUS.  Agata Antoni Maria Mitre Anna Stanisław KOŁACZKIEWICZ // Stanisław BISKUPSKI.  Czesława OLEJNICZAK.  Jadwiga SZABELSKA.  Bogdan STASIAK // Bartuś DAWIDOWSKI.  Weronika Stanisław Zdzisław STANIEC.  Helena Michał GAWROŃSCY.  Genowefa Kazimierz ZYCHOWICZ.  Aleksander Kazimierz KANTOR.  Janina Elżbieta Tomasz HELBIK // rodzice Waleria Albin LEYK.  siostry Elżbieta Serafina // Elżbieta Antoni GRABLOWSCY.  Z rodz. GRABLOWSKICH  KUPC  KRÓLIKOWSKICH.  Waldemar Mieczysław MISIAKOWSCY // MARDZIŃSCY Henryk Zygmunt Aleksandra Henryk Gertruda.  LEMIERZ Leon Helena Ginter Grażyna Czesława.  BURGHARDT Anna Józef.  NOWAK Bernard Franciszek Ludwika.  MIKOŁAJCZYK Halina  Zdzisław Mirosław.  GREGOROWICZ Krystyna Stanisław.  JAKUBCZAK Mateusz.  KUCZA Józef Zofia.  BORGER Edward // rodzice Maria Józef, brat Marian, siostra Bożena, bratowa Irena, siostrzeniec Mariusz, ojciec Krzysztof // rodzice Elżbieta Alojzy Anna Antoni, dziadkowie z obu str. oraz krewni z rodz. STYN i KARSZNIA. Edyta. Urszula // Urszula Hanna Tadeusz Leokadią Paweł BEŁDOWSCY.  Luiza BIELASZEWSKA.  Danuta Zenon SZAJBLER.  Mieczysława Stanisław Bronisław ŚWIĄTKOWSCY.  Antoni Helena Jerzy Helena SZCZĘŚNIAK.  Grażyna DAHL.  Barbara Jerzy MUSIAŁ.  Stanisław ZAPADKA // Zofia Ryszard Wioletta Andrzej PORWOŁ.  Maria Kazimierz SUCHOCCY.  z rodz. PORWOŁ  SUCHOCKICH  KOCZKO  SKONIECZNYCH  MAZUREK  DMOWSKICH  PAJEWSKICH  TROFIMUK  WASILEWSKICH  KRASNOWSKICH, krewnych, sąsiadów, znajomych // Józef Janina Marianna Wincenty JAGODZIŃSCY. Zofia Jan SAWICCY // Marianna Józef GŁOWACCY. Maria Jan WÓJCIK. Janina Ryszard SĘK // Czesława Michał SIWKO. Czesław Ryszard SUDNIKIEWICZ // Genowefa Jan PIETRASIK. Lidia Adam Anastazja Franciszek Kazimierz Helena MANIA. Genowefa Jan PIETRASIK. Krystyna Mieczysław DRÓŻDŻ. Helena Ignacy FEISKOWSCY // Roman Józef BERSCY. Stefan WARSZEWSKI. Józefa Leon KUCHARSCY // Krystyna Władysław Ludwika Jan KUŚ. Jadwiga Bernard Maria Zygmunt Henryk KUCHTA. Halina Zygmunt WĘSIERSCY. Zofia CZARNIK // mąż Antoni TESSMER, rodzice, teściowie, bracia, MILLE BAH Ludwika, pokrewni // z rodz. ŚWITALSKICH  WĄDOŁOWSKICH  JARNICKICH  RYMSZA  BOLAWSKICH  DUDZIK  ŻURNAWSKICH  BRZUCHALSKICH  ROLECKICH  CIECIERSKICH  SIEDLECKICH  WIĘCASZEK  TURZYŃSKICH  KOLEŃSKICH  GOTOWICZ  SUDLIMOWSKICH  MIECZNIKOWSKICH  RAWDANOWICZ  TURCZYNOWICZ  SOĆKO  PODWÓRNYCH  MIEŃKOWSKICH  KOBIEISKICH  ZIELIŃSKICH // Maria Helena Ignacy OSZCZĘDA. Bolesław Jan KĘDZIOREK. z rodz. BOLESTA  WYRWAS  KUBAT // Henryk BUSZKA, rodzice, brat, Anastazja Franciszek Zofia Eugeniusz GŁOWACCY. Maria Kazimierz JAKIMIUK // mąż Wojciech, rodzice, dziadkowie, brat Jan, zmarli z rodziny // Jerzy Helena Teresa Stanisław DUDZIŃSCY. Władysława MROZEWSKA. Regina Barbara Adam HOFMAN. Stefan KOMOROWSKI. Marian LUBERA. Irena SZABAT. Ludmiła KARABANOWICZ // Bolesław KASPERSCY. Lucjan OLEJNICZAK. Maria Czesław SZYMCZAK. Ewa Ludwik Janusz MACHAŁOWSKI. ks.Edmund MAKOWSKI // Władysława MROZEWSKA. rodzice rodzeństwo z ob. str. . Maria BYZEWSKA. Stanisław DEKOWSKI. Józef FULARCZYK. Tomasz MACIOŁEK. Ewa KREFTA. Krystyna KOMAR. Alina // Salomea Marian KUNKA. Alfreda Stanisław BABIARZ. Magdalena Franciszek KURZAWSCY // Helena Wacław GRABIŃSCY. Elżbieta ŻYWICCKA. Bogumiła SIEWERT // z rodz. BOJK  RUTKOWSKICH  SADOWSKICH  ZADKA  KOLIŃSKICH  DRYWA  WALERYCH  SZREDER  KRÓL  STYN // Boguś Walenty Robert Leon KRÓL. Marian BOJK. Marek SADOWSKI // Jan STYN. Łukasz ZADKA. Łukasz CYROCKI. Helena Emil SZREDER. Genowefa Wacław SADOWSCY // Marcin Marian FORMELA. Waleska Marian Wiktor BOJK. Zygmunt KRAMPA. Dariusz DRAWC. Sebastian CHOJNACKI // Helena Emil SZREDER. Genowefa Wacław Marek SADOWSCY. Łukasz ZADKA. Łukasz CUROCKI. Leon Król. Katarzyna Wadysław WALERYCH // Małgorzata Władysław SADOWSCY. Zofia Władysław PLICHTA. Helena Franciszek SZREDER. Augustyn Barbara ELWART // z rodz. KALBARCZYK  KUPCZAK  OKROJ. Irena DZIESIĄTKOWSKA // Renata Jan NOWAK. Brygida Józef MUSIALIK. Józefa Kazimierz KOWALSCY. Janusz RYGIELSKI // Władysława Wacław Eugenia Piotr Bogumiła Jan Zofia Janina SERZYSKO. Józef PIESIEWICZ. Zofia Andrzej DOROSZ. Alfred TOCZKO. Irena Zygmunt RĄCZKA // Czesław i zmarli z rodz. BOLESŁAWSKICH  BOROWSKICH  DUTKIEWICZÓW  ŻURKOWSKICH  MAZURKIEWICZÓW. Urszula Roman MAZURKIEWICZ //  zmarlych z rodziny BALCERZAK I NIEBOJ, LEOKADIA I WŁADYSŁAW FAJTEK i zmarłych z rodziny, FELIKS, JÓZEF, WALERIA, MARIA, FRANCISZEK SZYMIKOWSKI, JAN OBARA, JAN LIS, ANASTAZJA ZBLEWSKA, HELENA I BERNARD BRONK, tata Mieczysław Kaczyński. mama Teresa Iwaszczuk , dusze w czyśćcu cierpiące, polegli za ojczyznę. Zmarli z wymienionych rodzin .  
 
WYPOMINKI ROCZNE 2020 / 2021     kartka 2
 
 // Irena Tomasz Wacław WOJCIESZAK. Dominika Mieczysław Piotr Tadeusz ORNATOWSCY. dziadkowie WOJCIESZAK  ORNATOWSCY  BARYLAK  BRZEZIŃSCY. Halina TYL. Ewa MATCZAK. Krystyna Bernard KUCZKOWSCY. Ks.Karol MAZURKIEWICZ // Marianna Albin Kazimierz Remigiusz Mieczysław Marianna OPOREK. Zofia Władysław DOGIELSCY. Teresa Konieczna. Wacław MELKAŁ // Anna TRUSZKE. Antoni Helena Antoni SZULC. Józef Stanisława Marek BUDZISZ. Józef Maria Cecylia BRUNATH. Mieczysław DENIZIAK. Aleksander Helena REITER // Genowefa MŁODNICKA. Halina PIŁAT. Wiesława BURZYŃSKA. Ryszard SAWICKI // Tadeusz Konstancja Stefan CHUDZIK. Natalia Bolesław LIS. Arkadiusz KULIŃSKI // Józef Pelagia Albin FORMELA. Józef Bronisława KOZIEŁ. Irena PACANOWSKA. Teresa Tomasz DULEPA. Józefa KLIMEK. Aleksander WOJNARSKI // Teresa IWASZCZUK. Mieczysław KACZYŃSKI // Maria Konrad KRUPOK. Aniela Władysław WIŚNIEWSCY. Antoni FILIPOWICZ. Elżbieta ŻAL. Aniela Piotr GERCZYK. Jan CHAREWICZ. Krystyna FRELICH. Aniela BIJAK. Zdzisław LICIACHO // Bolesław Aniela Józef Stanisław Jadwiga Bronisław MACHOLL. Bernard Dorota Jan URMANIN. Agnieszka Leon SIEWERT. Helena RUMPCZYK // Józefa Jan JUŚKIEWICZ. Bogdan SZYMANKIEWICZ. Józef SOBISZ // Henryka Piotr Henryk ŻURAWSCY. Janina Stanisław Stanisław RUDOWSCY. Ryszard Krzysztof KRAJEWSCY // Grażyna SŁOWI // Jerzy ŻEBROWSKI. Janina Jan Anna Stanisław RUTKOWSCY. Tekla Antoni Julianna BOIKE. Maria Feliks DETTLAF // Aldona Wacław ŚWIECCY. Wiesław HOSZCZARUK // Jerzy Maria Wincenty ŻEBROWSCY. Barbara Marian KOŁACCY // Dariusz PAJĄK. Alfreda KRÓL. z rodz. ZBOŻYŃSKICH PAJĄKÓW KRÓLÓW // PAPIS Regina Helena Jan Józef Marian Stanisław Janina Jadwiga. RICHERT Władysław Stefania Wojciech Mieczysław Kazimierz. KUCHARCZYK Jan Marcjanna. KMITA Jan. MAŁECKI Bernard // z rodz. SZYDLIK  NOWAK  BIEŃKOWSKICH  CHAJDAS  PLISZKA  KACZMARCZYK  GÓRECKICH  KUŚ  JESIONOWSKICH  MYSIORSKICH  SOROKA  BEDNARZ // Maria GADOMSKA. z rodz. JANKOWSKICH  GADOMSKICH // Feliksta Stanisława Tadeusz Alicja Danuta Henryka Henryk Leokadią Agnieszka Teresa Tadeusz Genowefa // ŻOŁNOWSCY Jan Halina ich dzieci Jan Wanda // Franciszek Zofia RUCIŃSCY. Barbara SIEMIONOW. Rajmund GŁĘBOCKI // Józef Czesława CHABEREK. Henryk GOLISZEWSKI. Anatol GOŁOWICZ // Władysław Bronisławą Franciszek CZACHAROWSCY. Józefa Józef DOMAGAŁA. Stefan SMALIŃSKI // Ludwik Janina Michał KACZOROWSCY. Anna Mariusz BAKA. Wiesława Jan KOZŁOWSCY. Stanisława Józef ZALEWSCY // WIJATA Jan Katarzyna Walenty. WIŚNIEWSKA Kazimiera Marian // Lucyna KOWGIER. Teresa BABICZ. Stefania Marian REJMUS. Stefan Kazimiera BRDAK // Genowefa Anna Janina Bernadeta Daniela Józef Mikołaj Tadeusz KAMIŃSCY. Zofia Jerzy Władysław Aleksander OZIMKIEWICZ. Zofia SADOWSKA. Janina Jan Maria KALINOWSCY. Edward CISZEWSKI. Henryk ZAWADZKI // Maksymilian DĄBROWSKI. Józefa Zbigniew ĆWIKLIŃSCY i krewni // Irena Maria Eugeniusz Andrzej Mirosław GRZEMPA. Anna Józefa Stanisław Michał ŁUKASIK. Wanda Zbigniew BUJAK. z rodz. PIEKARCZYK. Marek TARKA // Barbara Jan STYCZYŃSCY. Janina Andrzej BIEŃ. Ks.Ryszard KRÓL. Wiesław BORYCKI. Monika PROKOPIUK // z rodz. NURKIEWICZ  WALASZCZYK  LEWANDOWICZ  TRZASKOWSKICH // Zygmunt Sabina TESSMER. Henryk Irena ZBLEWSCY. Teresa STAWOWSKA. Bożena UZDROWSKA. dziadkowie TESSMER  ZBLEWSCY  HEBEL  MARSZEWSCY // Wacław Helena Wacław JAKUBOWSCY. Władysław Maria Kazimierz CZYŻEWSCY. Felicja Jan Stefan Stanisław RUTKOWSCY. Kazimierz CHYC // Genowefa Mieczysław JAROSZ. Petronela Jan SIENKIEWICZ. Marianna LISTWOŃ. z rodz. MICHALSKICH // z rodz. GAWIŃSKICH  UŁANOWICZ  UŻDAWINIS // Elżbieta Klara CIEPLIŃSKIE. Andrzej OGRODNIK. Stanisław KACZMAREK // Małgorzata Stefanią Teofil SIROCCY. Monika Franciszek LESNER. Kazimierz POLASIK. Łukasz KOWALEWSKI // Regin Leopold Władysława Kazimierz Jarosław GOŁĄBEK. Weronika Tadeusz Aleksandra Józef STROJECCY. Aniela Antoni KONKOL. Janina Jerzy MACIANIS. Elżbieta Józef BACH. Genowefa Tadeusz HEBEL. Mirosława Klemens OKRÓJ. Danuta Krystian CIEROCCY. Henryk IWAN. Henryk HENSELEIT. Gerard BLADOWSKI. Lucyna DOBACZEWSKA // Maria Kazimierz Ewaryst Karol NOWAK. Helena Edmund WIATROWSCY // rodzice. Jan Mirosława HEYKA. Aleksander Mirosława KĘPIŃSCY // Wanda Józef Zdzisław Michał LICIACHO. Helena Krystyna Szczepan Konrad ŚWIATEK. Elżbieta LANDECKA. Józef KELM. Hieronim LIPIŃSKI // Elżbieta Władysław GRUBBA. Ryszard GARSTKA. dziadkowie // Apolinary Oliwią Rafał Zuzanna Mieczysław Genowefa Jerzy Waldemar JASTRZĘBSCY. Stefanią Tadeusz Czesław Janina i z rodz. MAGRYTA  LITTWIN  KOŁODZIEJCZYK // Mirosław Katarzyna Jerzy ONUFRAK. Maria Stefan Zbigniew AUGUSTYNIAK. Franciszka KOWALIK. Maria RUTKOWSKA // Andrzej Henryk Czesław Genowefa ROJEK. Waleria Aleksander POGORZELSCY. Helena Bolesław JEZIOREK. Leokadia Józef DĄBROWSCY // Alojzy Franciszek KLANG. Maria Paweł i z rodz. HINZ. Klara Jan Brunon Henryk Ali GBUREK. Gabriela Józef PIOTROWICZ. Adam LEWANDOWSKI // Stanisława GOŁĄB. Janina Jan Olga Władysław KALISZ. Anna Andrzej Aleksander Wacława GRZESIAK. Tadeusz Lucjan Józefa DANKWARDT. Marek CZERWIŃSKI // Henryk Helena Adam CHOJDA. Anna Jan Mateusz BOŻEK // Józef Władysław Franciszek Józefa MUSIELSCY. Kazimierz Michalina KRASKO. Stanisława Dominik KOLENDO. Maria Helena SUCHOCKA. Czesława SZALIŃSKA. Marian LUBER // Serafina Józefa Witold KUCZYŃSCY. Karolina Władysław POLIT. Teofila Jan JAKIMOWICZ. Marianna Antoni JONAK. Helena Honorata Anna Dariusz // Teresa Roman CZAPIEWSCY. Józef Franciszka Bolesław Rozalią Józef Józefa, bracia // Kazimierz Maria Bronisław Edward Tadeusz Anna Zofia Lucyna, oraz z rodz. WOJTOWICZÓW  SZYMANIUKÓW  ANDRZEJCZUKÓW  ARCISZÓW // Romualda MALINOWSKA. Czesława Piotr PACHOŁEK. Stanisława Tomasz Marian Leon JOACHIMIAK. Władysława Marian Ewa Felicja PERNAK. Albin Czesława Franciszek Bronisław Henryk GULCZYŃSCY // z rodz. BONK  CZYŻ  PAWŁOWSKICH  MIGAWA  STRYSZYK  BETAŃSKICH  KUBIAK  CICHARSKICH  RASZEWSKICH  KOŁACZ  JAROSŁAWSKICH  CHYLEWSKICH  OSESEK  BOGUSIAK  CZYS  OKSANICZ // Marta SIUDA. Michał JAKUBIAK. Kazimierz FALIŃSKI. zmarli z Żywego Różańca // z rodz. DZIKOWSKICH  STACHYRA  KASICA SIWKA  KRAKOWSKICH  WIŚNIEWSKICH  GĘBRACKICH. Stanisław KAMIŃSKI // WASZKIEWICZ Małgorzata. Józef Jan MYDŁOWSCY. Janina KIERSZKA. Lidia Stanisław POLIT // dusze w czyśćcu cierpiące, polegli za ojczyznę. Zmarli z wymienionych rodzin .                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkich Świętych 

Msze Święte 9.00, 11.00, 17.00 

Cmentarze: 

Oksywie Parafialny   14,00

Oksywie Wojskowy   12.00

Obłuże Parafialny      14.30,   

Kosakowo Parafialny 12,30.

Pierwoszyno Komunalny  14.00 

ADWENT

Dzisiaj jest

czwartek,
02 grudnia 2021

(336. dzień roku)

KALENDARZ LITURGICZNY

Sonda

ULUBIONA MSZA SWIĘTA

9.00

11.00

12.15

17.00

20.15


Licznik

Liczba wyświetleń:
2037177

Wyszukiwanie