Narzeczeni powinni zgłosić się do biura parafialnego ok. 3 miesięcy przed planowanym ślubem w celu spisania protokołu przedślubnego oraz ogłoszenia zapowiedzi.

Najlepiej umówic sie na spotkanie podchodzac do  zakrysti po Mszy Świętej lub telefonicznie  795 589 707 bądz  

 

+ Wymagane dokumenty:

 

  • metryka chrztu obojga narzeczonych (wystawiona najdalej 3 miesiące wstecz)
  • zaświadczenie z USC (wystawione najdalej 6 miesiące wstecz , ponieważ zaśw. starsze tracą ważność)
  • licencja-zgoda ks. Proboszcza, jeśli kandydaci chcą przyjąć sakrament w innej, niż rodzima parafia
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu katechizacji przedmałżeńskiej
  • świadectwo ukończenia nauki religii w szkole średniej (indeks katechizacji) 
  • dane świadków sakramentu
  • wiedza o roku przystapienia do I Komunii Świętej

 

SPOTKANIA  DLA  NARZECZONYCH

DEKANAT  GDYNIA  OKSYWIE A.D.  2020/2021

Zespół Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Gdyni Obłużu

 

Spotkania dla narzeczonych stanowią element bezpośredniego przygotowania do ślubu kościelnego. Uczestniczą w nich pary narzeczeńskie, które mają już określoną w najbliższej przyszłości, czyli w perspektywie kilku miesięcy, datę ślubu. Zapraszamy przede wszystkim narzeczonych mieszkających w dekanacie Gdynia Oksywie, czyli w gdyńskich dzielnicach: Oksywie, Obłuże, Pogórze  i Babie Doły oraz w Kosakowie, Pierwoszynie i Rewie. W spotkaniach mogą też uczestniczyć pary, które ślub będą miały w innych kościołach, nawet poza Gdynią. Ważnym jest, aby w zajęciach uczestniczyło oboje narzeczonych. Każda para narzeczonych na pierwszym swoim spotkaniu otrzymuje specjalną kartę uczestnictwa, na której zbiera wpisy potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

Warunkiem koniecznym dla zaliczenia spotkań dla narzeczonych jest udział obydwojga kandydatów do ślubu.

 

Zgłoszenia należy kierować do organizatorów na adres mailowy:

 

Uwaga! Spotkania w ramach Poradnictwa Rodzinnego narzeczeni odbywają według uzgodnień z księdzem proboszczem parafii, w której planują ślub.

 

Terminy spotkań w obecnym roku formacyjnym

21 – 22 lutego 2020 roku
27 – 28 marca 2020 roku
24 – 25 kwietnia 2020 roku
22 – 23 maja 2020 roku
5 – 6 czerwca 2020 roku
26 – 27 czerwca 2020 roku

Spotkania odbywają się w piątki od godz. 17.15 do godz. 21.00 i

w soboty od godz. 9.00 do godz. 15.00 Zespole Szkół Katolickich

im. Jana Pawła II w Gdyni Obłużu przy kościele.

 

 

 

 
   

 

 

Dekoracje kościoła - kwiaty ławki itd pani Karolina  tel 601205825

DLA  NASZEJ PARAFII

Parafia Ducha Świętego  - pani mgr Teresa Janowska    602 266 355      obejmuje swoją pomocą parafie M.B.Licheńskiej,Ducha Świętego,Św Michała Archanioła,Kosakowo

 

DLA RESZTY DEKANATU

parafia Św.Andrzeja Boboli pani mgr Malgorzata Sędziak 666039481

+ Potrzeba przygotowania do małżeństwa

 

"Bardziej niż kiedykolwiek, w naszych czasach konieczne jest przygotowanie młodych do małżeństwa i życia rodzinnego. W niektórych krajach są jeszcze rodziny, które według dawnych zwyczajów same troszczą się o przekazywanie młodym tych wartości, które odnoszą się do życia małżeńskiego i rodzinnego, poprzez stopniowe wychowywanie i wprowadzanie w te problemy. Jednakże zmiany, które dokonały się w łonie prawie wszystkich współczesnych społeczeństw, wymagają tego, ażeby nie tylko rodzina, ale także społeczeństwo i Kościół podjęły wysiłek odpowiedniego przygotowania młodych do odpowiedzialności za ich własne jutro. Wiele negatywnych zjawisk, na które skarżą się dziś rodziny, wypływa z faktu, że w nowych sytuacjach młodzi nie tylko tracą z oczu właściwe widzenie hierarchii wartości ale i z tego, że nie mając już pewnych kryteriów postępowania, nie umieją sprostać nowym trudnościom ani ich rozwiązać. Doświadczenie jednakże uczy, że młodym ludziom dobrze przygotowanym do życia udaje się to na ogół lepiej niż innym.

 

Kodeks Prawa Kanonicznego, wprowadzając w życie polecenie Soboru Watykańskiego II, kieruje uwagę na istotne elementy pastoralne przygotowania do małżeństwa (...). W związku z tym, zgodnie z istniejącą w Polsce praktyką duszpasterską i wskazaniami Adhortacji Apostolskiej papieża Jana Pawła II Familiaris Consortio, rozróżnia się trzy etapy przygotowania do małżeństwa:- przygotowanie dalsze,- bliższe i- bezpośrednie.Mając na uwadze współczesną rzeczywistość, szczególnie zaś wypaczone często pojęcie o małżeństwie, należy poświęcić więcej troski przygotowaniu dalszemu i bliższemu. Chodzi bowiem o to, by młodzi ludzie dobrze przygotowali się do tak ważnego kroku, jakim jest wstąpienie w związek małżeński i przez lekkomyślność nie zniszczyli własnego szczęścia podejmując w tym względzie decyzję pochopną."

 

+ p r z y g o t o w a n i e d a l s z e

 

"Trzeba w tym przygotowaniu realizować wskazania Soboru Watykańskiego II: 'Młodych winno się przede wszystkim na łonie samej rodziny odpowiednio i w stosownym czasie pouczać o godności, zadaniu i dziele miłości chrześcijańskiej, aby nauczeni szacunku dla czystości mogli przejść we właściwym wieku od uczciwego narzeczeństwa do małżeństwa' (KK nr 49); 'Dzieci powinno się tak wychowywać, aby po dojściu do wieku dojrzałego mogły z pełnym poczuciem odpowiedzialności pójść a powołaniem także i duchownym, oraz wybrać stan życia, w którym jeśli zwiążą się małżeństwem, mogły założyć własną rodzinę w pomyślnych dla siebie warunkach moralnych, społecznych i gospodarczych' (KDK nr 52)."

 

+ p r z y g o t o w a n i e b l i ż s z e

 

"Przygotowanie bliższe, mające znacznie szerszy zakres, dokonuje się nadal równolegle ze spełnianymi w rodzinie zadaniami. '... począwszy od stosownego wieku i przy właściwej katechezie (...) stanowi bardziej specyficzne przygotowanie do sakramentu, niejako do ponownego jego odkrycia. Ta odnowiona katecheza przygotowujących się do małżeństwa chrześcijańskiego jest ze wszech miar konieczna do tego, aby sakrament był sprawowany i przeżywany w należytym usposobieniu moralnym i duchowym. Religijna formacja młodych powinna być uzupełniona w odpowiednim momencie i na miarę konkretnych potrzeb, przygotowaniem do życia we dwoje. Przygotowanie to, ukazując małżeństwo jako relację międzyosobową mężczyzny i kobiety, relację, która winna być stale rozwijana, pobudzi do pogłębienia problemów płciowości małżeńskiej i odpowiedzialnego rodzicielstwa i związanej z tym podstawowej wiedzy medycznobiologicznej. Skłoni również do bliższego zapoznania się z właściwymi metodami wychowania dzieci, ułatwiając także nabycie podstawowych elementów potrzebnych w uporządkowanym prowadzeniu rodziny (stała praca, odpowiednie środki finansowe, mądre zarządzanie, pojęcie ekonomii domowej itd.). Nie można wreszcie pominąć przygotowania dla apostolstwa rodzinnego, do braterstwa i współpracy z innymi rodzinami do czynnego włączenia się w stowarzyszenia, ruchy i inicjatywy mające na celu ludzkie i chrześcijańskie dobro rodziny' (FC nr 66). Przygotowanie* (Por.: Zarządzenie w spr. przyg. młodzieży bierzmowanej do małżeństwa i rodziny) do chrześcijańskiego życia w małżeństwie i rodzinie powinno:a) pogłębić chrześcijańską naukę o małżeństwie i rodzinie na tle rozpowszechnianych dziś fałszywych teorii i poglądów;b) przysposobić do międzyosobowego życia w małżeństwie na równych prawach, do wspólnotowego życia w rodzinie, do odpowiedzialności i współpracy, do kształtowania moralnych, religijnospołecznych cnót i postaw młodzieży oraz zwalczania wad i nałogów ciążących na dzisiejszym życiu;c) wprowadzić w głębsze życie wspólnotowo-liturgiczne tj. we wspólną modlitwę połączoną z czytaniem Pisma św. i życie sakramentalne, a przede wszystkim w świadome i pełne uczestnictwo w ofierze eucharystycznej, która jest szczytowym wyrazem wspólnoty rodzinnej, parafialnej, Kościoła partykularnego i powszechnego. "

 

+ k u r s k a t e c h i z a c j i p r z e d m a ł ż e ń s k i e j

 

"Skróconą katechezę przedmałżeńską w formie przynajmniej 10 spotkań należy prowadzić dla młodzieży, która z różnych powodów (np. łączenie pracy i nauki, dalsze dojazdy do pracy czy szkoły, służba wojskowa, zaniedbanie itp.) nie weźmie, czy nie może wziąć udziału w katechezie przedmałżeńskiej. Jest to minimum stosowane w ostateczności. Byłoby wielkim błędem duszpasterskim, gdyby księża czynili z tego regułę. Najczęściej brak tego przygotowania ujawni się dopiero przy zgłaszaniu się narzeczonych w kancelarii parafialnej przed zawarciem małżeństwa. Będzie to zazwyczaj młodzież mniej uświadomiona religijnie i słabo zaangażowana w sprawy Kościoła, dlatego trzeba położyć większy nacisk na kształtowanie i formowanie w niej życia religijnego, jak również przypomnieć podstawowe zasady wiary i moralności chrześcijańskiej. Kursy skróconej katechezy przedmałżeńskiej powinny być urządzane przynajmniej w ośrodkach dekanalnych czy rejonowych, zgodnie z ustaleniami ordynariusza."

pytania   

 

Powrót

Maj

Dzisiaj jest

środa,
22 maja 2024

(143. dzień roku)

KALENDARZ LITURGICZNY

Sonda

Twoja ulubiona Msza Święta

9.00

11.00

12.15


Licznik

Liczba wyświetleń:
2778167

Wyszukiwanie