Chrztu udzielamy na niedzielnej Mszy Świętej  o godz. 12:15,

(poza niedzielą tylko nagłe przypadki)

zgłoszenie chrztu - w kancelarii : środa,piątek, w zakrystii w niedzielę po Mszy Świętej, bądż telefonicznie 795 589 707

 

+ Dokumenty wymagane przy zgłaszaniu chrztu:

  • odpis aktu arodzenia dziecka
  • zgoda ks. Proboszcza, jeśli dziecko ma być ochrzczone poza rodzimą parafią
  • zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

 

+ zgłoszenie dziecka do chrztu

"Należy dążyć do tego, by rodzice zgłaszali dziecko do chrztu najpóźniej na dwa tygodnie przed projektowanym terminem. Przy zgłoszeniu powinni być obecni ojciec i matka; jeśli istnieje uzasadniona przyczyna, wystarczy obecność jednego z rodziców (...) Przy zgłoszeniu duszpasterz spisze akt chrztu na podstawie danych zawartych w odpisie metryki urodzenia z USC (...); jeśli będzie to możliwe i o ile zachodzi potrzeba, powinien zachęcić do zlikwidowania zaniedbań religijnych, omówić atmosferę wychowania religijnego w domu, zachęcić rodziców do przyjęcia Eucharystii w dniu chrztu dziecka oraz pouczyć o chrześcijańskim charakterze uroczystości domowych. Duszpasterze powinni wcześniej zachęcić wiernych, by swoim dzieciom nadawali imiona katolickie. Rodzice i chrzestni mogą złożyć podpisy w księgach zaraz po spisaniu aktu lub w innym terminie, najpóźniej jednak zaraz po liturgii chrztu. Wskazane jest, aby rodzicom i chrzestnym podczas zgłoszenia dziecka do chrztu wręczyć karteczki do spowiedzi i na katechezę przygotowawczą."

 

+ dopuszczenie dzieci do sakramentu

"Należy dopuszczać do chrztu wszystkie dzieci zgłoszone przez rodziców lub prawnych opiekunów, jeśli osoby te są wierzące i zobowiążą się, że dzieci będą wychowywane w wierze, w której zostaną ochrzczone.Wychowanie w wierze oznacza: doprowadzenie dziecka do świadomej przyjaźni z Chrystusem, a to dokonuje się przez: przekazanie dziecku podstawowych prawd wiary i zasad moralności głoszonych przez Kościół katolicki, a przede wszystkim

  • nauczenie dziecka modlitwy,
  • włączenie go w życie wspólnoty katolickiej (Msza św. niedzielna),
  • posyłanie na naukę religii,
  • doprowadzenie do pełnego udziału w Eucharystii i do przyjęcia sakramentu bierzmowania
  • oraz wprowadzenie w dojrzałe i odpowiedzialne życie chrześcijanina.

W związku z możliwością zaistnienia różnych sytuacji duszpasterskich ustala się:a) Nie udzielać sakramentu chrztu św. małym dzieciom bez faktycznej wiedzy rodziców (opiekunów), lub wbrew ich woli.b) Jeśli rodzice dziecka poprzestają na małżeństwie cywilnym, duszpasterz powinien starać się o doprowadzenie ich do zawarcia małżeństwa sakramentalnego przed chrztem dziecka. W przypadku wyraźnej odmowy, należy żądać na piśmie oświadczenia od rodziców dziecka i chrzestnych, że zobowiązują się wychować dziecko w wierze katolickiej. Również w wypadku, gdy rodzice żyją bez ślubu kościelnego z powodu przeszkód kanonicznych, należy żądać takiego oświadczenia.c) Jeśli jedno z rodziców dziecka jest wierzące, a drugie nie, dziecku należy udzielić chrztu.d) W zetknięciu się z trudnymi lub zawikłanymi problemami z zakresu chrztu, duszpasterz (...) powinien w poszczególne wypadki dokładnie wnikać, rozpatrzyć je, a następnie podjąć odpowiednią decyzję, lub w razie potrzeby zwrócić się do Ordynariusza."

+ rodzice chrzestni

"Dla każdego dziecka należy wybrać dwoje chrzestnych: ojca i matkę. Wybór chrzestnych należy do rodziców dziecka, natomiast duszpasterz sprawdza, czy przedstawieni kandydaci spełniają warunki określone przez Kościół i (...) zatwierdza wybór rodziców.(...) - Ze względu na zadanie chrzestnych w wychowaniu dziecka,powinni oni ukończyć 15 lat; - być katolikami wyznającymi swą wiarę życiem zgodnym z nauką Kościoła; - nie wolno np. dopuszczać do pełnienia tej funkcji osób żyjących w niesakramentalnym związku małżeńskim oraz młodzieży nie uczęszczającej na katechizację (należy żądać odpowiednich zaświadczeń)."

pytania    

Komunia 2023

Dzisiaj jest

czwartek,
01 czerwca 2023

(152. dzień roku)

KALENDARZ LITURGICZNY

Sonda

TEMPERATURA W KOŚCIELE

wystarczająca

niewystarczająca


Licznik

Liczba wyświetleń:
2498190

Wyszukiwanie