RADA PARAFIALNA kadencja 2022 - 2026

1Mikołaj Hałeła Rybaków                 

2. Lucyna Hałeła  Rybaków                

3. Leszek Gawiński  Ikara               

4. Lucyna Gawińska Ikara             

5. Grzegorz Oksanicz   Lotnicza        

6. Dorota Oksanicz    Lotnicza            

7. Adam Gmyrek Rybaków                   

8. Małgorzata Drabarczyk Lotnicza 

 

RADA PARAFIALNA kadencja 2018- 2022

1. Mikołaj Hałeła Rybaków                 

2. Lucyna Hałeła  Rybaków                

3. Jan Chlebek     Ikara                   

4. Leszek Gawiński  Ikara               

5. Lucyna Gawińska Ikara             

6. Grzegorz Oksanicz   Lotnicza        

7. Dorota Oksanicz    Lotnicza            

8. Adam Gmyrek Rybaków                   

9. Małgorzata Drabarczyk Lotnicza    

Rada Parafialna obecnej kadencji ukonstytuowała się 10 czerwca 2022 roku na pierwszym zebraniu po pandemii. Poprzednia powstała w 2009 roku -została uzupełniona w 2018.Od 10 czerwca 2022 roku służy swoja pomoca parafii i proboszczowi w realizacji największej inwestycji parafialnej -budowy nowego kościoła.

W przeciągu ostatnich lat udało się: zlikwidować zadłużenie parafii wobec instytucji i osób, stworzyć nowy projekt kościoła ,przygotować wszelkie potrzebne uzgodnienia dotyczące terenu parafii i samego projektu,uruchomić ogrzewanie "geotermalne" plebanii i kościoła,dostosować dom parafialny do pracy duszpasterskiej (salki spotkań -ministrantów,Presto,Żywego Różańca i Caritas),upamiętnić miejsce przylotu świętego J.P.II zwane "Bramą Papieską".

 

 

RADA PARAFIALNA PARAFII P.W. M.B.LicheńskiejGdynia Babie Doły1. Nazwa, teren działania, siedziba i cele statutowe & 1. Wprowadzając w życie postanowienia Soboru Watykańskiego II, wskazania Dyrektorium apostolstwa świeckich opracowanego przez Komisję Episkopatu ds. Apostolstwa Świeckich oraz zalecenia Synodu Archidiecezji Gdańskiej, proboszcz parafii pod wezwaniem M.B.Licheńskiej powołuje społeczny organ doradczy, którego zadaniem jest służenie duszpasterstwu parafialnemu pomocą i radą. & 2. Powołanemu organowi doradczemu nadaje się nazwę:” Rada Parafialna przy kościele M.B.licheńskiej i Św.Jerzego w Gdynia Babie Doły. & 3. Rada Parafialna działalnością swoją obejmuje teren parafii pod wezwaniem M.B.licheńskiej i Św.Jerzego w Gdynia Babie Doły i ma siedzibę przy proboszczu parafii. & 4. Rada Parafialna jest wspólnotą ludzi jednej wiary, zespolonych miłością Chrystusową i nadzieją, stawiających sobie za cel rozwój Kościoła katolickiego, chrześcijańską formację własnej osobowości, jak i rodzin oraz podejmowanie działalności ewangelizacyjnej wśród ogółu parafian. Rada Parafialna obejmuje swoją działalnością całość życia parafialnego, niosąc pomoc w wypełnianiu misji Kościoła. Wytyczony cel Rada Parafialna realizuje poprzez modlitwę, ćwiczenia duchowe, dobre uczynki, osobistą pracę świadczoną dla wspólnego dobra oraz szerzenie wiedzy i kultury chrześcijańskiej. Wszystkie kierunki działalności Rady Parafialnej mają za zadanie rozwijanie chrześcijańskiego życia, niesienie bezinteresownej pomocy duchowej i materialnej oraz uświęcenie pracy ludzkiej. & 5. Wykonanie tych zadań wymaga od członków Rady Parafialnej dużej dojrzałości duchowej i odpowiedniego poziomu wiedzy religijnej. Dlatego członkowie Rady winni stale pogłębiać swoje życie wewnętrzne i wiedzę religijną przez lekturę, słuchanie wykładów i udział w rekolekcjach parafialnych 2. Kompetencje & 6. Rada Parafialna jest gremium doradczym proboszcza we wszystkich sprawach parafii ( Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 536 & 2 ), nie jest organem władzy i nie ma osobowości prawnej. & 7. Sprawy personalnej obsady duchowieństwa parafialnego nie wchodzą w zakres kompetencji Rady Parafialnej. & 8. Określenie zakresu kompetencji Rady Parafialnej w sprawach finansowych należy do biskupa diecezjalnego. & 9. Rada Parafialna po przedyskutowaniu sprawy, którą jej przedłożono, ma prawo podejmować uchwały; są one wyrażeniem opinii i przygotowaniem decyzji, a więc radą dla proboszcza, który jest w sumieniu obowiązany rady tej wysłuchać, z nią się liczyć – jeśli uzna ją za słuszną – powinien w miarę możliwości postanowienia Rady Parafialnej wprowadzać w życie. & 10. Do wykonywania postanowień Rady Parafialnej niezbędne jest czynne włączenie się członków Rady. & 11. Jeżeli realizacja jakiegoś postanowienia Rady Parafialnej, zdaniem proboszcza, nie jest z jakichś względów możliwa, proboszcz powinien swoje stanowisko wobec członków Rady umotywować. & 12. Sprawy sporne między Radą Parafialną a proboszczem rozstrzyga biskup diecezjalny. 3. Skład i liczebność & 13. W skład Rady Parafialnej wchodzą:a) proboszcz b) przedstawiciele katolików świeckichc) przedstawiciele ruchów i organizacji katolickich działających na terenie parafii,& 14. Członków Rady Parafialne powołuje proboszcz, od jego uznania zależy też liczba członków Rady. & 15. W czasie trwania kadencji dopuszcza się możliwość kooptacji nowych członków Rady Parafialnej zarówno przez proboszcza, jak i na wniosek aktualnych członków Rady za zgodą proboszcza. & 16. Skład Rady Parafialnej i jego zmiana podlegają zatwierdzeniu przez biskupa diecezjalnego. & 17. Na posiedzeniu Rady Parafialnej, poświęcone jakiejś szczegółowej tematyce, mogą być zapraszane w charakterze rzeczoznawców osoby nie będące członkami Rady. 4. Kadencja & 18. Kadencja Rady Parafialnej trwa 3 lata. Istnieje możliwość przedłużenia kadencji w niezmienionym składzie, wskazane jest jednak, aby część składu Rady Parafialnej uległa odnowieniu. & 19. Osoba, która jest członkiem Rady Parafialne przez pięć kolejnych kadencji, powinna przynajmniej przez jedną kadencję pauzować. & 20. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Parafialnej następuje na skutek śmierci, rezygnacji lub opuszczenia terenu parafii. & 21. Członek Rady opuszczający parafię, lecz wyrażający wolę dalszej współpracy, może mandat zachować po uzyskaniu zgody proboszcza. & 22. Wygaśnięcie mandatu może także nastąpić przez wykluczenie członka Rady Parafialnej z powodu postępowania niezgodnego ze statutem Rady. Decyzję taką podejmuje proboszcz po uprzednim przedłożeniu okoliczności uzasadniających wykluczenie. Członek Rady Parafialnej, wobec którego wysuwa się zarzuty, winien być obecny na posiedzeniu Rady i ma prawo do obrony. & 23. Rozpatrywanie sprawy obwinionego członka Rady Parafialnej na posiedzeniu Rady nie będzie podejmowane, o ile zgłosi on taki wniosek z równoczesną dobrowolną rezygnacją z dalszego uczestnictwa w Radzie Parafialnej. & 24. Rada Parafialna może się rozwiązać na wniosek przynajmniej 2/3 liczby członków. & 25. Zmiana proboszcza wymaga powołania nowej Rady Parafialnej. 5. Posiedzenia & 26. Posiedzeniem Rady Parafialnej przewodniczy proboszcz lub wyznaczony przez niego zastępca. & 27. Częstotliwość posiedzeń Rady Parafialnej zależy od uznania proboszcza i aktualnych potrzeb parafii. Posiedzenia winny odbywać się co najmniej raz na kwartał. Przynajmniej raz w roku powinno odbyć się otwarte posiedzenie Rady Parafialnej, by umożliwić wiernym zapoznanie się z jej pracami. & 28. Porządek obrad i tematy, które mają być omawiane, ustala proboszcz w porozumieniu przynajmniej z niektórymi członkami Rady Parafialnej. Porządek dzienny posiedzenia powinien być podany wcześniej do wiadomości wszystkich członków Rady. & 29. Członkowie Rady Parafialnej mają prawo poruszania wszystkich istotnych problemów parafii. Porządek obrad na końcu winien zawierać punkt „ wolne wnioski „. & 30. Członkowie Rady Parafialnej mają też prawo proponować tematy następnych posiedzeń. 6. Prawa i obowiązki członków Rady Parafialnej& 32. Członkowie Rady Parafialnej powinni uczestniczyć w duchowym i organizacyjnym życiu parafii. Obowiązuje ich ofiarna praca na rzecz Kościoła i wspólnoty parafialnej. & 33. Obowiązkiem członka Rady Parafialnej jest uczestniczenie w posiedzeniach Rady i realizacji postanowień Rady. & 34. Członkowie Rady Parafialnej mają prawo wypowiadania się na temat duszpasterstwa parafialnego, działalności społecznej we wspólnocie parafialnej i inspirowanie nowych form pracy. & 35. Udział w Radzie Parafialnej jest honorową pracą społeczną. 7. Statut, jego uchwalenie i zatwierdzenie& 36. Uchwalenie przez Radę statutu i wprowadzenie zmian wymaga uchwały powziętej większością 2/3 głosów i zgody proboszcza. & 37. Statut i ewentualne zmiany wchodzą w życie po ich zatwierdzeniu przez biskupa diecezjalnego.

Powrót

Powrót

Powrót

Powrót

Maj

Dzisiaj jest

środa,
22 maja 2024

(143. dzień roku)

KALENDARZ LITURGICZNY

Sonda

Twoja ulubiona Msza Święta

9.00

11.00

12.15


Licznik

Liczba wyświetleń:
2778153

Wyszukiwanie